Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu sinh học điều trị vết bỏng

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VËt liÖu sinh häc
®iÒu trÞ vÕt báng

Ts Chu anh tuÊn

VËt liÖu tæng hîp

•

(synthetic dressings
TÊm film: lµ nh÷ng tÊm polymer.
Bao gåm: polyurethal, polyethylen, polycaprolactone…
kh«ng kh¶ n¨ng hÊp thô, Ýt thÊm dÞch, khÝ
§iÒu trÞ vÕt báng n«ng, tiÕt dÞch Ýt.

• TÊm bät xèp (foam): lµ nh÷ng polymer cña hydroxy

vinyl chlorid acetate
Bao gåm: polyvinyl, polyurethane, silastic foam,
lyofoam cã kh¶ n¨ng hÊp thô, thÊm dÞch, khÝ
§iÒu trÞ vÕt th¬ng tiÕt dÞch nhiÒu nh c¸c vÕt báng s©u,
vÕt loÐt giai ®o¹n 3,4

VËt liÖu tæng hîp

(synthetic dressings)
•

Alginate dressing : Cã kh¶ n¨ng hÊp thô tèt
- §iÒu trÞ tèt c¸c vÕt báng s©u, c¸c vÕt loÐt tiÕt dÞch võa
hoÆc nhiÒu.
- Kh«ng hiÖu qu¶ víi VT tiÕt dÞch Ýt, VT cßn HT

• Composite (synthetic dressings): b¨ng hydrocolloid,
hydrogel sheets (Vigilon), gels (HEMA = hydroxy
ethyl methacrylate), super absorbent (Conva Tee)
T¸c dông: võa cã kh¶ n¨ng ng¨n chÆn VK, võa cã kh¶
n¨ng hÊp thô dÞch

VËt liÖu thay thÕ da
•VËt liÖu thay thÕ da: Lµ c¸c mµng tæng hîp, b¸n tæng hîp

hay nguån gèc sinh häc gièng hoÆc kh«ng gièng da vÒ
cÊu tróc nhng cã t¸c dông thay thÕ c¸c chøc n¨ng cña da
mét c¸ch t¹m thêi hay l©u dµi
•Ph©n lo¹i:
– Theo môc ®Ých thay thÕ
•Thay thÕ da t¹m thêi
•Thay thÕ da l©u dµi
– Theo nguån gèc:
•Tæng hîp
•B¸n tæng hîp
•Sinh vËt
•C«ng nghÖ tÕ bµo vµ tÕ bµo gèc

C¸c lo¹i vËt liÖu thay thÕ da

• C¸c lo¹i m« tù nhiªn: da ®ång lo¹i; dÞ lo¹i; mµng èi
• C¸c vËt liÖu thay thÕ da
- Mµng hai líp tæng hîp (synthetic bilaminate)
- Phøc hîp nÒn collagen (collagen- based composites):
Biobrane, TransCyte, Integra.
• PhÇn t¬ng tù trung b× nÒn collagen (collagen- based dermal
analogs): Alloderm
• VËt liÖu nu«i cÊy tÕ bµo t¸ch ra tõ m« (culture- derived
tissue): Apligraft, TB sõng tù th©n nu«i cÊy, NBS cÊy lªn phÇn
t¬ng tù trung b×: líi polyglycolic (polyglactin); mµng
collagen- glycosaminoglycan.

Vai trß t¸c dông cña c¸c
vËt liÖu thay thÕ da
•Che phñ, b¶o vÖ vÕt th¬ng >

Gãp phÇn h¹n chÕ suy mßn,
nhiÔm khuÈn…
•Gi¶m ®au
•Phôc håi m«i trêng sinh häc
tèt nhÊt cho bÒ mÆt VT
•KÝch thÝch qu¸ tr×nh liÒn VT
– T¹o m«i trêng thuËn lîi:
Èm, v« khuÈn…
– C¸c yÕu tè sinh häc: Grow
factors…
•C¶i thiÖn chÊt lîng sÑo sau khi
liÒn VT
•T¨ng sù tho¶i m¸i, dÔ chÞu cho
bÑnh nh©n trong qu¸ tr×nh §T

Vai trß sinh häc liÒn vÕt th¬ng
cña c¸c thµnh phÇn cña trung b×

•T¹o thµnh phÇn thuéc cÊu tróc da, t¹o khung

®ì cho LVT
•Chøa c¸c thµnh phÇn cã ho¹t tÝnh sinh häc kÝch
thÝch c¸c phase LVT
•Collagen: Gi¸ ®ì cho TB di c, tiÕt ®Ñm gian
bµo, chÊt dÉn ®ên...
VËt liÖu sinh häc
VËt liÖu sinh häc
®iÒu trÞ vÕt báng
®iÒu trÞ vÕt báng
Ts Chu anh tuÊn
Ts Chu anh tuÊn
vật liệu sinh học điều trị vết bỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu sinh học điều trị vết bỏng - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
vật liệu sinh học điều trị vết bỏng 9 10 239