Ktl-icon-tai-lieu

VBQLHCNN được thông qua bảo đảm những yêu cầu nào? Hãy nêu rõ những hình thức đề ký văn bản lập quy.

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a) Văn bản quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận của văn bản quản lý nhà nước, bao gồm những VB của các CQNN (mà chủ yếu là các CQHCNN) dùng để đưa ra các quyết định và chuyển tải các thông tin quản lý trong hđ chấp hành và điều hành. Các VB đặc thù thuộc thẩm quyền lập pháp (VB luật) hoặc thuộc thẩm quyền tư pháp (cáo trạng, bản án, .) k phải là VBQLHCNN.
Theo đó, VBQLHCNN đc thông qua phải bảo đảm các yêu cầu:
* Đúng quy trình soạn thảo:
- Đối với các văn bản quy phạm pháp luật:
+ Lập chương trình và soạn thảo;
+ Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo ;
+ Thẩm định dự thảo;
+ Xem xét, thông qua.
- Đối với các văn bản khác:
+ Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn của VB cần soạn thảo;
+ Thu thập xử lý thông tin có liên quan;
+ Soạn thảo VB;
+ Trường hợp cần thiết, tổ chức tham khảo ý kiến của các CQ, tổ chức đơn vị, các nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh bản thảo;
+ Trình duyệt bản thảo kèm theo tài liệu có liên quan.
* Yêu cầu về nội dung:
- Tính mục đích (để làm gì? giải quyết cái gì? giải quyết đến đâu? kết quả thực hiện văn bản là gì? và mức độ phản ánh các mục tiêu trong đường lối, chính sách).
- Tính khoa học (đủ thông tin, thông tin có chọn lọc, xử lý và chính xác, lô gic, ngôn ngữ chuẩn mực hành chính công vụ, tính thống nhất, tính dự báo, hướng quốc tế hoá)
- Tính đại chúng
- Tính công quyền
- Tính khả thi.
VBQLHCNN được thông qua bảo đảm những yêu cầu nào? Hãy nêu rõ những hình thức đề ký văn bản lập quy. - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
VBQLHCNN được thông qua bảo đảm những yêu cầu nào? Hãy nêu rõ những hình thức đề ký văn bản lập quy. 9 10 17