Ktl-icon-tai-lieu

Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp đa chiều theo kiểu lồng ghép

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÙI LAI AN

Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa
ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp-đa chiều
theo kiểu lồng ghép
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 62.52.70.05

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2011

Công trình được hoàn thành tại:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học:
1- GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
2- TS. Lê Chí Quỳnh

Phản biện 1: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………
……………………………………………………

Phản biện 3: ……………………………………………………
……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Danh mục các công trình đã công bố:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Bùi Lai An, Nguyễn Thúy Anh, Ngô Minh Khải, Nguyễn
Ngọc San, ”On internaly balanced and optimal projection
methods to order- redution for models: a critical survery”,
Tạp chí Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự, 17/2006.
Bùi Lai An, ”Xem xét mã nhiều chiều theo quan điểm lý
thuyết hệ thống”, Tài liệu Hội nghị Khoa học lần thứ tám Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật
bưu điện - Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam ;
2006/Số 00. 469-475 .
Bùi Lai An, Nguyễn Xuân Quỳnh, “Về một cấu trúc tổng
quát của mã PN phi tuyến đa chiều đa cấp theo kiểu lồng
ghép”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 3, 2009, pp 9-17.
Bùi Lai An, “Thuật toán xác định cấu trúc của mã tựa nhiễu
phi tuyến đa cấp theo kiểu lồng ghép”, Tạp chí Khoa học và
Công nghệ 47(4) (2009), 27-35.
Bùi Lai An, Nguyễn Hoàng Linh, “ Khảo sát giao thoa đa
truy nhập với dãy trải phổ PN lồng ghép phi tuyến ”, Tạp chí
Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng
dụng công nghệ thông tin, tập 1, số 1, 2010, 165-173.
Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh “Effect to handle of interleaving PN sequence”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 4 ,
2011), .

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài: Nghiên cứu và phát triển các dãy trải phổ giả
ngẫu nhiên PN có tính chất mong muốn là xu thế tất yếu của công nghệ
viễn thông. Kỹ thuật lồng ghép là một giải pháp hữu hiệu để tạo dãy trải
phổ có độ dài mong muốn, vì vậy được nhiều người quan tâm nghiên
cứu. Tuy vậy, việc tổng quát hóa cấu trúc lồng ghép đa cấp-đa chiều
chưa được mô tả một cách đầy đủ. Hơn nữa việc tìm kiếm và xây dựng
các họ dãy lồn...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÙI LAI AN
Vmột cấu trúc tổng quát của mã tựa
ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp-đa chiều
theo kiểu lồng ghép
Chuyên ngành: K thuật điện tử
Mã số: 62.52.70.05
TÓM TT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – 2011
Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp đa chiều theo kiểu lồng ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp đa chiều theo kiểu lồng ghép - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Về một cấu trúc tổng quát của mã tựa ngẫu nhiên phi tuyến đa cấp đa chiều theo kiểu lồng ghép 9 10 494