Ktl-icon-tai-lieu

Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thế sắt từ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh
thế sắt từ
Nguyễn Thanh Nga
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Dũng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan về lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể.
Nghiên cứu bài toán tổng quát và thu được tiết diện tán xạ vi phân của nơtron phân
cực trong tinh thể phân cực. Tính tiết diện tán xạ từ của nơtron phân cực trong tinh
thể sắt từ. Tính véc tơ phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể sắt từ.
Keywords. Vật lý lý thuyết; Vật lý toán; Véc tơ phân cực; Tinh thể sắt từ
Content
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, quang học nơtron phát triển mạnh trong việc nghiên cứu sâu
về cấu trúc của tinh thể. Tính hiệu quả lớn của phương pháp nhiễu xạ nơtron được xác định
bởi bản chất tự nhiên của nơtron như một hạt cơ bản.
Các nơtron chậm ( nơtron có năng lượng < 1MeV) là một công cụ độc đáo trong việc
nghiên cứu động học của các nguyên tử vật chất và các cấu trúc từ của chúng 13,14,15 . Ở
nhiệt độ thấp khi các hạt nhân của vật chất phân cực thì việc nghiên cứu trạng thái phân cực
của chùm nơtron tán xạ cho ta rất nhiều thông tin quan trọng về quá trình vật lý, ví dụ như sự
tiến động hạt nhân của các các nơtron trong bia có các hạt nhân phân cực, sự phát xạ và hấp
thụ phonon và magnon 11,17 …..
Các nghiên cứu về tán xạ không đàn hồi của các nơtron phân cực trong tinh thể phân
cực cho phép ta nhận được các thông tin quan trọng về hàm tương quan spin của các hạt nhân
7,15,16 …….. Ngoài ra các vấn đề về nhiễu xạ bề mặt của các nơtron trong tinh thể phân
cực được đặt trong trường ngoài biến thiên tuần hoàn cũng đã được nghiên cứu 5, 6, 7 .
Trong luận văn này, chúng tôi đã nghiên cứu sự tán xạ của nơtron chậm, lạnh. (nơtron
này có năng lượng nhỏ hơn rất nhiều 1MeV, do đó nó không đủ năng lượng để gây ra hiện
tượng sinh hủy hạt) trong tinh thể sắt từ và chỉ quan tâm đến tương tác từ của nơtron với các

nút mạng điện tử trong tinh thể. Từ đó nghiên cứu véc tơ phân cực của nơtron tán xạ từ trong
tinh thể sắt từ.
Nội dung của luận văn được trình bày trong 4 chương:
Chƣơng 1: Lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể phân cực
Chƣơng 2: Tán xạ của các nơtron phân cực trong tinh thể phân cực.
Chƣơng 3: Tán xạ từ của các nơtron phân cực trong tinh thể sắt từ
Chƣơng 4: Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ từ trong tinh thể sắt từ
Những kết quả của luận văn được trình bày trong phần kết luận. Kết quả c...
Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh
thế st t
Nguyn Thanh Nga
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số: 60 44 01
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Đình Dũng
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y tổng quan v thuyết tán x của nơtron chậm trong tinh th.
Nghiên cứu i toán tổng quát và thu được tiết diện tán xạ vi phân của nơtron phân
cc trong tinh th phân cực. Tính tiết diện tán x t ca nơtron phân cực trong tinh
th st từ. Tính véc tơ phân cực của nơtron tán xạ t trong tinh th st t.
Keywords. Vật lý lý thuyết; Vật lý toán; Véc tơ phân cực; Tinh th st t
Content
M ĐẦU
Trong những năm gần đây, quang học nơtron phát trin mnh trong việc nghiên cứu u
v cu trúc của tinh thể. Tính hiu qu ln của phương pháp nhiễu x nơtron được xác định
bi bn cht t nhiên của nơtron như một hạt cơ bản.
Các nơtron chậm ( nơtron năng lượng < 1MeV) một công cụ độc đáo trong việc
nghiên cứu đng hc của các nguyên tử vt chất các cấu trúc từ của chúng
13,14,15
.
nhiệt độ thấp khi các hạt nhân ca vt chất phân cực thì việc nghiên cứu trạng thái phân cực
của chùm nơtron tán x cho ta rt nhiều thông tin quan trọng v quá trình vật lý, ví dụ như s
tiến động hạt nhân của các các nơtron trong bia các hạt nhân phân cực, s phát xạ hấp
th phonon và magnon
11,17
…..
Các nghiên cứu v tán x không đàn hồi của các nơtron phân cực trong tinh th phân
cực cho phép ta nhận được các thông tin quan trọng v hàm tương quan spin của các hạt nhân
7,15,16
…….. Ngoài ra các vấn đề v nhiu x b mt của các nơtron trong tinh thể phân
cực được đặt trong trường ngoài biến thiên tuần hoàn cũng đã được nghiên cứu
5,6,7
.
Trong luận n này, chúng tôi đã nghiên cu s tán xạ của nơtron chm, lnh. (nơtron
này có năng lượng nh hơn rất nhiều 1MeV, do đó không đủ ng lượng để gây ra hiện
ng sinh hy ht) trong tinh th st t ch quan tâm đến tương tác t của nơtron vi các
Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thế sắt từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thế sắt từ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Véc tơ phân cực của nơtron tán xạ trong tinh thế sắt từ 9 10 654