Ktl-icon-tai-lieu

VÌ SAO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA LẠI CÓ SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

Được đăng lên bởi phuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 8239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VÌ SAO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA LẠI CÓ SỰ PHÂN HOÁ ĐA
DẠNG?

Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá đa dạng là do yếu tố vị tri phối của vị trí địa lí tự nhiên,
hình thái lãnh thổ và biểu hiện về mặt địa hình đồi núi:
- Lãnh thổ nước ta kéo dài trên nhiều vĩ độ, hình thái lãnh thổ hẹp ngang kết hợp với vị trí
nằm ở trung tâm khu vực gió mùa châu Á, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa đông bắc
lạnh đã tạo nên cho thiên nhiên có sự phân hoá theo chiều Bắc - Nam với những nét riêng
không chỉ về điều kiện thời tiết khí hậu mà cả những yếu tố tự nhiên khác của mỗi vùng
miền.
- Lãnh thổ nằm tiếp giáp với vùng Biển Đông, đường bờ biển kéo dài, hình thái lãnh thổ hẹp
ngang đã tạo cho thiên nhiên nước ta có sự phân hoá the chiều Đông - Tây với 3 miền có
những nét đặc trưng riêng về tự nhiên: biển, thềm lục địa, đồng bằng ven biển và miền núi.
- Địa hình nước ta 3/4 là đồi núi, nhiều khu vực với đỉnh cao trên 2000m đã hình thành các
đai cao về tự nhiên theo sự thay đổi độ cao của các khu vực đồi núi, vì vậy càng lên cao
nhiệt độ càng giảm dần, theo tính toán cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,5 - 0,6 độ C.

...
VÌ SAO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA LẠI CÓ SỰ PHÂN HOÁ ĐA
DẠNG?
Thiên nhiên n c ta có s phân hoá a d ng là do y u t v tri ph i c a v trí a lí t nhiên, ướ đ ế đị
hình thái lãnh th và bi u hi n v m t a hình i núi: đị đồ
- Lãnh th n c ta kéo dài trên nhi u v , hình thái lãnh th h p ngang k t h p v i v trí ướ ĩ độ ế
n m trung tâm khu v c gió mùa châu Á, ch u nh h ng sâu s c c a gió mùa ông b c ưở đ
l nh ã t o nên cho thiên nhiên có s phân hoá theo chi u B c - Nam v i nh ng nét riêng đ
không ch v i u ki n th i ti t khí h u mà c nh ng y u t t nhiên khác c a m i vùng đ ế ế
mi n.
- Lãnh th n m ti p giáp v i vùng Bi n ông, ng b bi n kéo dài, hình thái lãnh th h p ế Đ đườ
ngang ã t o cho thiên nhiên n c ta có s phân hoá the chi u ông - Tây v i 3 mi n có đ ướ Đ
nh ng nét c tr ng riêng v t nhiên: bi n, th m l c a, ng b ng ven bi n và mi n núi. đặ ư đ đồ
- a hình n c ta 3/4 là i núi, nhi u khu v c v i nh cao trên 2000m ã hình thành các Đị ướ đồ ớ đỉ đ
ai cao v t nhiên theo s thay i cao c a các khu v c i núi, vì v y càng lên cao đ đổ độ đồ
nhi t càng gi m d n, theo tính toán c lên cao 100m thì nhi t gi m 0,5 - 0,6 C. độ độ độ
VÌ SAO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA LẠI CÓ SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG - Người đăng: phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
VÌ SAO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA LẠI CÓ SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG 9 10 489