Ktl-icon-tai-lieu

Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế Kinh tế mới

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế
Kinh tế mới
Quy mô hoạt động kinh tế càng lớn, sản xuất, xã hội càng phát triển thì nội dung
công tác kế toán càng mở rộng vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao,
trách nhiệm, quyền hạn của mọi người đứng đầu bộ máy kế toán là Kế toán
trưởng ngày càng quan trọng
I. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng trong các văn bản pháp
luật của Việt Nam.
Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính cần thiết cho bất cứ chế độ kinh tế – xã hội
nào. Quy mô hoạt động kinh tế càng lớn, sản xuất, xã hội càng phát triển thì nội dung
công tác kế toán càng mở rộng vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao, trách
nhiệm, quyền hạn của mọi người đứng đầu bộ máy kế toán là Kế toán trưởng ngày càng
quan trọng. Vị trí, vai trò của kế toán trưởng qua các thời kỳ tuy có biến động về kinh tế,
chính trị nhưng vẫn được quan tâm và được xác định cụ thể trong các văn bản pháp luật
của Nhà nước, có thể kể ra như sau:
1. Thời kỳ từ 1946 đến 1980: Thời kỳ khởi đầu hình thành, xây dựng củng cố và
thống nhất hệ thống kế toán Việt Nam.
Trong những năm đầu xây dựng đất nước và kháng chiến chống Pháp hoạt động tài chính
là phục vụ công cuộc kháng chiến cứu quốc, công cụ kế toán được hình thành để ghi chép
thu, chi tài chính sơ khai của Chính phủ vừa bằng hiện vật, vừa bằng tiền. Năm 1948 Bộ
Tài chính ban hành Nghị định số 1535VP/TĐQ ngày 25/9/1948 về Thể lệ thu chi và Kế
toán đại cương. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về kế toán, trong đó có quy
định chức danh Chủ nhiệm hoặc Phụ nhiệm thu, thu chi ở các đơn vị trung ương và địa
phương (nay là Kế toán trưởng và Phó kế toán trưởng) có quyền ký duyệt và kiểm soát
các hoạt động thu, chi, số dự thu, dự chi và tổ chức kế toán các hoạt động thu, chi tại các
đơn vị kinh tế, ngân sách.
Ngày 22/10/1961 Chính phủ ban hành Nghị định số 175/CP về Điều lệ tổ chức kế toán
Nhà nước trong đó có chương III nói về Kế toán trưởng và sau đó 10/9/1970 ban hành
Nghị định số 176/CP thay thế chương III trong Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, trong
Điều lệ khẳng định: Ở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp phải đặt chức vụ Kế toán trưởng,
Kế toán trưởng tổ chức và lãnh đạo công tác kế toán là kiểm soát viên của Nhà nước đặt
vị tại xí nghiệp.Riêng lĩnh vực kế toán các đơn vị dự toán Bộ Tài chính ban hành Quyết
định số 27/TC/TDT ngày 2/11/1966 về chế độ kế toán Tổng hợp dự toán, trong đó quy
định các cấp đều bổ nhiệm Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức công việc kế toán

của đơn vị giúp ...
V trí vai trò ca Kế toán trưởng trong cơ chế
Kinh tế mi
Quy mô hot đng kinh tế càng ln, sn xut, xã hi càng phát trin thì ni dung
công tác kế toán càng m rng v trí, vai trò ca kế toán càng được nâng cao,
trách nhim, quyn hn ca mi người đng đu b máy kế toán là Kế toán
trưởng ngày càng quan trng
I. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng trong các văn bản pháp
luật của Việt Nam.
Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính cần thiết cho bất cứ chế độ kinh tế xã hội
nào. Quy mô hoạt động kinh tế càng lớn, sản xuất, xã hội càng phát triển thì nội dung
công tác kế toán càng mở rộng vị trí, vai trò của kế toán càng được nâng cao, trách
nhiệm, quyền hạn của mọi người đứng đầu bộ máy kế toán là Kế toán trưởng ngày càng
quan trọng. Vị trí, vai trò của kế toán trưởng qua các thời kỳ tuy có biến động về kinh tế,
chính trị nhưng vẫn được quan tâm và được xác định cụ thể trong các văn bản pháp luật
của Nhà nước, có thể kể ra như sau:
1. Thời kỳ từ 1946 đến 1980: Thời kỳ khởi đầu hình thành, xây dựng củng cố và
thống nhất hệ thống kế toán Việt Nam.
Trong những năm đầu xây dựng đất nước và kháng chiến chống Pháp hoạt động tài chính
là phục vụ công cuộc kháng chiến cứu quốc, công cụ kế toán được hình thành để ghi chép
thu, chi tài chính sơ khai của Chính phủ vừa bằng hiện vật, vừa bằng tiền. Năm 1948 Bộ
Tài chính ban hành Nghị định số 1535VP/TĐQ ngày 25/9/1948 về Thể lệ thu chi và Kế
toán đại cương. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định về kế toán, trong đó có quy
định chức danh Chủ nhiệm hoặc Phụ nhiệm thu, thu chi ở các đơn vị trung ương và địa
phương (nay là Kế toán trưởng và Phó kế toán trưởng) có quyền ký duyệt và kiểm soát
các hoạt động thu, chi, số dự thu, dự chi và tổ chức kế toán các hoạt động thu, chi tại các
đơn vị kinh tế, ngân sách.
Ngày 22/10/1961 Chính phủ ban hành Nghị định số 175/CP về Điều lệ tổ chức kế toán
Nhà nước trong đó có chương III nói về Kế toán trưởng và sau đó 10/9/1970 ban hành
Nghị định số 176/CP thay thế chương III trong Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, trong
Điều lệ khẳng định: Ở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp phải đặt chức vụ Kế toán trưởng,
Kế toán trưởng tổ chức và lãnh đạo công tác kế toán là kiểm soát viên của Nhà nước đặt
vị tại xí nghiệp.Riêng lĩnh vực kế toán các đơn vị dự toán Bộ Tài chính ban hành Quyết
định số 27/TC/TDT ngày 2/11/1966 về chế độ kế toán Tổng hợp dự toán, trong đó quy
định các cấp đều bổ nhiệm Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức công việc kế toán
Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế Kinh tế mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế Kinh tế mới - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vị trí vai trò của Kế toán trưởng trong cơ chế Kinh tế mới 9 10 572