Ktl-icon-tai-lieu

Việc làm trong quỏ trỡnh cụng nghiệp húa ở Bắc Ninh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Việc làm trong quá trình công nghiệp hóa ở
Bắc Ninh
Vũ Bá Hải
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Khái quát hóa những vấn đề cơ bản về lý luận lao động, việc làm và thất
nghiệp, làm rõ các nhân tố tác động đến việc làm trong qúa trình công nghệp hóa và kinh
nghiệm giải quyết việc làm ở một số địa phương; nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tếxã hội và tình hình giải quyết việc làm ở tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay, chỉ ra những tồn
tại và nguyên nhân, từ đó xây dựng một số giải pháp như: Gắn việc quy hoạch các khu đô
thị, khu công nghiệp với giải quyết việc làm; đa dạng hóa ngành nghề; đẩy nhanh quá
trình phát triển nông thôn, công nghiệp và dịch vụ theo hướng CNH; khôi phục và phát
triển các ngành nghề thủ công truyền thống; thu hút đầu tư nước ngoài; thực hiện tốt
chính sách dân số; phát triển thị trường sức lao động
Keywords: Công nghiệp hóa; Kinh tế lao động; Bắc Ninh; Việc làm

Content
Më §Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ViÖc lµm lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x· héi cã tÝnh cÊp thiÕt toµn cÇu, lµ mèi quan
t©m lín cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn.
ë n-íc ta, vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng lu«n ®-îc §¶ng vµ nhµ n-íc ta ®Æc biÖt
quan t©m. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng chØ râ: “Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè
quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng-êi, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm lµnh m¹nh ho¸ x·
héi, ®¸p øng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n.
T¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, mét mÆt ph¸t huy ®-îc tiÒm n¨ng lao ®éng nguån lùc to
lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, mÆt kh¸c lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cã
hiÖu qu¶ nhÊt, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, gãp phÇn gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn
x· héi, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n-íc.

B¾c Ninh lµ mét tØnh nhá thuéc ®ång b»ng B¾c bé, ®-îc t¸ch ra tõ tØnh Hµ B¾c cò
(1/1/1997) víi diÖn tÝch tù nhiªn 803,9 km2, d©n sè 976,700 ng-êi (2003). Sau nh÷ng n¨m t¸i lËp
tØnh, B¾c Ninh cïng víi c¶ n-íc b-íc vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Vµ tõ n¨m
2000 ®Õn nay, kinh tÕ B¾c Ninh lu«n t¨ng tr-ëng víi nhÞp ®é cao, t-¬ng ®èi toµn diÖn, c¬ cÊu
kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h-íng tÝch cùc. Tæng s¶n phÈm néi ®Þa (GDP) hµng n¨m b×nh qu©n
13,9%, tû träng GDP cña khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng nhanh tõ 25, 6% (2000) lªn 47,2%
n¨m 2005, cïng víi ®ã lµ qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa di...
Vic làm trong quá trình công nghip hóa
Bc Ninh
Vũ Bá Hải
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Đình Bảng
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát hóa nhng vấn đ bn v luận lao đng, vic làm tht
nghip, làm rõ các nhân t tác động đến vic làm trong qúa trình công nghp hóa và kinh
nghim gii quyết vic làm mt s đa phương; nghiên cứu đặc điểm t nhiên, kinh tế-
hi và tình hình gii quyết vic làm tnh Bc Ninh t 1997 đến nay, ch ra nhng tn
ti và nguyên nhân, t đó xây dựng mt s giải pháp như: Gắn vic quy hoạch các khu đô
th, khu công nghip vi gii quyết việc làm; đa dạng hóa ngành nghề; đẩy nhanh quá
tnh phát trin nông thôn, ng nghip và dch v theo hướng CNH; khôi phc phát
trin các ngành ngh th ng truyn thống; thu hút đầu tư nước ngoài; thc hin tt
chính sách dân s; phát trin th trường sức lao động
Keywords: Công nghip hóa; Kinh tế lao động; Bc Ninh; Vic làm
Content
Më §Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ViÖc lµm lu«n mét trong nh÷ng vÊn ®Ò héi cã tÝnh cÊp thiÕt toµn cÇu, mèi quan
t©m lín cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn.
ë n-íc ta, vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng lu«n ®-îc §¶ng nhµ n-íc ta ®Æc biÖt
quan t©m. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng chØ râ: “Gi¶i quyÕt viÖc lµm yÕu
quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n con ng-êi, æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh , lµm lµnh m¹nh ho¸
héi, ®¸p øng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n.
T¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, mét mÆt ph¸t huy ®-îc tiÒm n¨ng lao ®éng nguån lùc to
lín cho ph¸t triÓn kinh héi, mÆt kh¸c ®iÒu kiÖn c¬ n ®Ó x®ãi gi¶m nghÌo
hiÖu qu¶ nhÊt, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, gãp phÇn gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn
x· héi, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n-íc.
Việc làm trong quỏ trỡnh cụng nghiệp húa ở Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việc làm trong quỏ trỡnh cụng nghiệp húa ở Bắc Ninh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Việc làm trong quỏ trỡnh cụng nghiệp húa ở Bắc Ninh 9 10 56