Ktl-icon-tai-lieu

Võ Thuật

Được đăng lên bởi Thư Letter
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH CÂN KINH
MỤC LỤC
Phần thứ nhất: Dẫn nhập
1. Nguồn gốc
2. Nội dung
Phần thứ nhì: Chuẩn bị
1. Điều kiện để luyện
2. Trường hợp không nên luyện Dịch Cân Kinh
3. Tư thức dự bị lúc mới luyện
4. Hiệu năng
5. Chủ trị
6. Thu công
Phần thứ ba: 12 thức Dịch Cân kinh
Phần thứ tư: Tổng kết
Phụ lục: Tài liệu Dịch Cân kinh Của nhà văn Vũ Hạnh sưu tầm.

Thưa Quý Đồng-nghiệp,

Hôm nay chúng ta họp nhau đây, để thảo luận một đề tài vừa có tính chất Y-học, vừa có tính
chất Võ-học, Thể-thao rất cổ của Trung-Quốc. Tại các Đại-học Y-khoa Á-châu Thái-bình dương,
việc đưa vấn đề như thế này vào giảng dạy, là một sự bình thường từ đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng
tại châu Âu chúng ta thì thực là hiếm hoi. Hơn nữa đề tài, mà chúng ta bàn luận đây, sẽ gây ra
rất nhiều tranh luận. Đó là:

DỊCH CÂN KINH
Dịch Cân kinh là tiếng gọi tắt của Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Bộ sách này đầy những huyền thoại,
đầy những ngụy tạo, đầy những mơ hồ, đã làm hại biết bao nhiêu người tin vào các bản ngụy
tạo, rồi luyện tập, gây ra phản ứng nguy hại cho cơ thể, dĩ chí chết người.
Vì vậy sau buổi hội thảo hôm nay, tôi xin Quý-vị hãy vì Y-đạo, chịu khó giảng dạy cho người xung
quanh, cho thân chủ, để sự thực được soi sáng.
Thưa Quý-vị,
Tôi là người Pháp gốc Việt, sống ở Pháp nhiều hơn ở Việt-Nam. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng
tưởng nhớ đến cố quốc xa xôi vạn dặm. Tôi hy vọng bản tiếng Việt của tôi, sẽ được chuyển về
Việt-Nam như một bông hồng dâng cho bà mẹ hiền tóc mầu sương đang ngồi trông tin con.

Phần thứ nhất: Dẫn nhập
1. NGUỒN GỐC
Trong hằng trăm nghìn ngôi chùa Phật-giáo trên thế giới, không một ngôi chùa nào được tiểu
thuyết hóa, huyền thoại hóa và thần thánh hóa bằng chùa Thiếu-Lâm bên Trung-Quốc (1). Và
cũng trong hằng triệu vị tăng, không vị nào được viết, được nói, được tôn sùng bằng ngài Bồ-đề
Đạt-ma. Bỏ ra ngoài vấn đề tôn giáo, quả thực Ngài là một trong những người đã đem Thiềncông vào Trung-Quốc, và làm cho quảng bá.
Ghi chú:
Trung-Quốc có 3 ngôi chùa đều mang tên Thiếu-Lâm.
1. Hà-Nam đăng phong Tung-Sơn Trung-Châu Thiếu-Lâm tự,
2. Hà Bắc Bàn-Sơn Thiếu-Lâm tự,
3. Phúc-Kiến Tuyền-Châu Nam Thiếu-Lâm tự,
Một trong những sự kiện người ta từ thần thánh hóa ngài, rồi đi đến ngụy tạo ra những bộ Thiềncông, Khí-công và gán cho ngài là tác giả. Trong đó có bộ Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Bài tựa bộ
Thiếu-Lâm tự tư liệu của Vưu Cốc, Diêu Nguyên, do Văn-Hiến xuất bản xã Bắc-Kinh, xb. tháng
10-1984, phần tựa, trang 2 viết:
"Từ trước đến nay, mật bản Dịch Cân kinh nói là nội công Thiếu-Lâm, rồi được lưu truyền trê...
DCH CÂN KINH
MC LC
Phn th nht: Dn nhp
1. Ngun gc
2. Ni dung
Phn th nhì: Chun b
1. Điu kin để luyn
2. Trường hp không nên luyn Dch Cân Kinh
3. Tư thc d b lúc mi luyn
4. Hiu năng
5. Ch tr
6. Thu công
Phn th ba: 12 thc Dch Cân kinh
Phn th tư: Tng kết
Ph lc: Tài liu Dch Cân kinh Ca nhà văn Vũ Hnh sưu tm.
Thưa Quý Đồng-nghip,
Võ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Võ Thuật - Người đăng: Thư Letter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Võ Thuật 9 10 647