Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dưới sự hỗ trợ của GIS

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo
dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dƣới sự
hỗ trợ của GIS
Trần Minh Hảo
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60.44.76
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Đinh Thị Bảo Hoa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống quản lý
giáo dục phổ thông ở Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới. Nghiên cứu về các
CSDL GIS đã đƣợc xây dựng. Thực trạng giáo dục phổ thông Ninh Bình những
năm gần đây. Thu thập dữ liệu về hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình. Xây
dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình.
Keywords. Cơ sở dữ liệu; Quản lý giáo dục; Hệ thông tin địa lý; Ninh Bình

Content.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu
Quản lý giáo dục là một bộ phận của phát triển giáo dục. Tuy nhiên nói đến quản lý
giáo dục hiện nay có thể thấy rất nhiều vấn đề.
Từ những bất cập của cách quản lý truyền thống thấy đƣợc sự cần thiết phải xây
dựng 1 hệ cơ sở dữ liệu quản lý giáo dục mà sự hỗ trợ của GIS là đáp ứng đƣợc
những yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay.
2. Mục tiêu của luận văn
Mục tiêu đặt ra là đƣa GIS vào xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho quản lý giáo dục
phổ thông tỉnh Ninh Bình
3. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống quản lý
giáo dục phổ thông ở Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới.
- Nghiên cứu về các CSDL GIS đã đƣợc xây dựng.
- Thực trạng giáo dục phổ thông Ninh Bình những năm gần đây.

- Thu thập dữ liệu về hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp bản đồ (thành lập một số bản đồ chiết suất từ bộ cơ sở dữ liệu
đƣợc thành lập)
- Phƣơng pháp thống kê (thống kê số liệu thu thập đƣợc, trên cơ sở đó thành
lập nên bộ dữ liệu cơ sở)
- Phƣơng pháp GIS.
5. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: giới hạn trong tỉnh Ninh Bình.
- Về mặt khoa học: Nghiên cứu bộ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục
đƣợc thành lập
6. Ý nghĩa của đề tài
7. Về mặt cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, cùng các phụ lục đính kèm, luận văn bao gồm 3
chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL phục vụ
quản lý giáo dục phổ thông.
Chƣơng 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý về giáo dục cấp tỉnh.
Chƣơng 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ quản lý giáo dục phổ thông
tỉnh Ninh Bình
CHƢƠNG 1. CƠ S...
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo
dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dƣới sự
hỗ trợ của GIS
Trần Minh Hảo
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã số: 60.44.76
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Đinh Thị Bảo Hoa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống quản lý
giáo dục phổ thông Việt Nam một số nƣớc trên thế giới. Nghiên cứu về các
CSDL GIS đã đƣợc xây dựng. Thực trạng giáo dục phổ thông Ninh Bình những
năm gần đây. Thu thập dữ liệu về hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình. Xây
dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình.
Keywords. Cơ sở dữ liệu; Quản lý giáo dục; Hệ thông tin địa lý; Ninh Bình
Content.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu
Quản lý giáo dục là một bộ phận của phát triển giáo dục. Tuy nhiên nói đến quản
giáo dục hiện nay có thể thấy rất nhiều vấn đề.
Tnhững bất cập của cách quản truyền thống thấy đƣợc sự cần thiết phải y
dựng 1 hệ sở dữ liệu quản giáo dục sự hỗ trợ của GIS đáp ứng đƣợc
những yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay.
2. Mục tiêu của luận văn
Mục tiêu đặt ra là đƣa GIS vào xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho quản lý giáo dục
phổ thông tỉnh Ninh Bình
3. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống quản
giáo dục phổ thông ở Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới.
- Nghiên cứu về các CSDL GIS đã đƣợc xây dựng.
- Thực trạng giáo dục phổ thông Ninh Bình những năm gần đây.
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dưới sự hỗ trợ của GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dưới sự hỗ trợ của GIS - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình dưới sự hỗ trợ của GIS 9 10 587