Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng Đảng hiện nay

Được đăng lên bởi duchiep-dhn9x-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 5 lần
xây dựng Đảng hiện nay
Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay" xuất phát từ các lý do:
Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự
nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là để lãnh đạo nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc,
giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, xâm lược của ngoại xâm, sự chống phá của các thế lực
thù địch trong và ngoài nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh, từng bước đưa Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trong tiến trình cách mạng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo, quyết
định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhưng Đảng chỉ giữ được vai trò đó khi Đảng trong sạch,
vững mạnh. Để Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, Đảng phải thường xuyên thực hiện
tự phê bình và phê bình, thẳng thắn vạch ra khuyết điểm, sai lầm để tự sửa chữa, chỉnh đốn,
tự đổi mới. Điều đó đã trở thành quy luật phát triển của Đảng. Vì vậy, thường sau mỗi kỳ Đại
hội, Đảng đều phải ban hành Nghị quyết về xây dựng Đảng để tìm ra các vấn đề cấp bách
cần giải quyết và giải pháp khắc phục.
Thứ hai, xuất phát từ những hạn chế, yếu kém mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách
thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được
nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được
nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của
Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, đội ngũ cán bộ, lãnh
đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng
viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ
nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém,
thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục,
làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức
đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Vì vậy, lần này Trung ương Đảng ban hành Nghị qu...
xây dựng Đảng hiện nay
Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay" xuất phát từ các lý do:
Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự
nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là để lãnh đạo nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc,
giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, xâm lược của ngoại xâm, sự chống phá của các thế lực
thù địch trong và ngoài nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh, từng bước đưa Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trong tiến trình cách mạng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo, quyết
định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhưng Đảng chỉ giữ được vai trò đó khi Đảng trong sạch,
vững mạnh. Để Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, Đảng phải thường xuyên thực hiện
tự phê bình và phê bình, thẳng thắn vạch ra khuyết điểm, sai lầm để tự sửa chữa, chỉnh đốn,
tự đổi mới. Điều đó đã trở thành quy luật phát triển của Đảng. Vì vậy, thường sau mỗi kỳ Đại
hội, Đảng đều phải ban hành Nghị quyết về xây dựng Đảng để tìm ra các vấn đề cấp bách
cần giải quyết và giải pháp khắc phục.
Thứ hai, xuất phát từ những hạn chế, yếu kém mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách
thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được
nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được
nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của
Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, đội ngũ cán bộ, lãnh
đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng
viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ
nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém,
thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục,
làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức
đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Vì vậy, lần này Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết để làm rõ những vấn đề cấp bách
đang nổi lên, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
Thứ ba, từ yêu cầu chấp hành nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
đặt ra.
Các văn kiện quan trọng của Đại hội XI đều đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng
đòi hỏi chúng ta phải thực hiện như:
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011) khẳng định: "Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh
về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao
trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền
thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của
Đảng. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa
cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu
cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc"1.
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 nêu rõ: "Hoàn thiện nội dung và đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn quyền hạn với trách nhiệm trong việc thực hiện chức
năng lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tăng cường dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm
chủ của nhân dân là nội dung quan trọng của đổi mới chính trị phải được tiến hành đồng bộ
với đổi mới kinh tế. Coi trọng mở rộng dân chủ trực tiếp trong xây dựng Đảng và xây dựng
chính quyền, khắc phục tình trạng Đảng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay
chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền"2.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội XI cũng trình bày rõ nhiệm
vụ: "XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG"3, trong đó, vạch ra tám nội dung cần thực hiện là:
Xây dựng Đảng hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng Đảng hiện nay - Người đăng: duchiep-dhn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng Đảng hiện nay 9 10 442