Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi minhviet
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 4 lần
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Ths.Nguyễn Năng Nam
Với tư cách là hạt nhân của xã hội, gia đình là nơi sản sinh ra và nuôi dưỡng
con người, duy trì và phát triển nòi giống. Cùng với trường học, xã hội, gia đình
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng những
chuẩn mực tình cảm, vun đắp nhân cách, đạo lý làm người, tạo điều kiện chắp cánh
cho thế hệ tương lai của đất nước ngày càng phát triển. ạt nhân của xã hội là gia
đình, những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu
thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong
lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách… được hình
thành, phát triển và giữ gìn, vun đắp, phát huy trong mỗi gia đình Việt Nam. Muốn
có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng gia đình phải phát triển bền
vững. Thông qua môi trường giáo dục gia đình, thế hệ trẻ được tiếp thu những tinh
hoa văn hóa tốt đẹp, hình thành nhân cách, lối sống, ứng xử.
Khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, cơ chế thị trường đã tác động
mạnh mẽ tới đời sống xã hội nói chung và vấn đề gia đình nói riêng. Cơ chế thị
trường đã cải biến những quan niệm cũ gắn liền với nền sản xuất nhỏ, tự cấp, tự
túc; làm tăng thêm một bước tự ý thức chủ thể của con người, thúc đẩy hình
thành cá nhân độc lập, đưa xã hội phát triển lên một trình độ mới, tạo ra cơ sở
vật chất bảo đảm cho sự ổn định đời sống gia đình và xã hội; tạo điều kiện cho
các thành viên trong gia đình thực hiện tốt hơn những nguyên tắc, chuẩn mực
đạo đức, hình thành những giá trị đạo đức của gia đình hiện đại trong bối cảnh
mới. Thực tế cho thấy, gia đình Việt Nam hiện nay đang tiếp tục kế thừa và phát
huy những giá trị văn hóa của gia đình truyền thống cũng như những tư tưởng
tiến bộ của nhân loại: sự chung thủy giữa vợ và chồng; lòng hiếu thảo của con
cháu đối với cha mẹ, ông bà; sự tôn kính, biết ơn tổ tiên; sống có nghĩa, có tình
với anh em, họ hàng, làng xóm; tôn trọng và thực hiện quyền bình đẳng giới;
tôn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân; những tư tưởng tiên tiến về giải phóng
phụ nữ, chăm sóc con cái…
1

Đối với việc xây dựng gia đình văn hóa: Phong trào xây dựng gia đình
văn hóa ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thu hút nhiều gia đình
sinh sống ở nông thôn, hoặc gia đình cư trú trên địa bàn dân cư tham gia. Tính
đến hết năm 2012, cả nước đã có trên 1,2 triệu "người tốt, việc tốt" được suy tôn
ở các cấp. Trong đó, ở cấp tỉnh có tr...
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Ths.Nguyễn Năng Nam
 
!"#$%&'()*"+
,&-./+!0!12#034 5
67879$!:7"!;<09$
!-0=#$%(
5678>'?$&#@#@/@#@
*73+A#-B-+C*!!
!3=<=<@"D/7+<,<EFGD
$%59$$#!7H0I7(J'
,7$%7-K$$%3;
5(L/7"!1-0MD-$5
!E,'?$''.F(
N=3!"<OP7->"
77Q"',=;,@()->
"3-5/07R9;;=S8=$8
TU7E@7738:.%!"T6#
V$$%@77!W
V=3!7!8P>"'U!;<0!
@!80'5#@9678
!.5>!.0!3'
7(L8-!=#0I70#-$1<-K$
#5>E,#;'R5W
-3!X8#5D4U&-!!
'7?3U8<Y3-P@U',B,
Z7+,7U+80/#;3[U
+$677HU5W@-;$,
$15E7,!G
\
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Trang 2
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ - Người đăng: minhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 9 10 401