Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa Trung học phổ thông không chuyên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5526 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa
hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa
Trung học phổ thông không chuyên
Phạm Thị Ngọc Hà
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lí luận về việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nghiên cứu nội dung kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình Trung học phổ thông
nâng cao, các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia - đi sâu nghiên cứu một
số chuyên đề trọng tâm của hóa học hữu cơ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Xây dựng
hệ thống lý thuyết và bài tập hóa học theo từng chuyên đề của hóa học hữu cơ. Thực
nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả của hệ thống lý thuyết và bài tập hóa học và xử lí các
kết quả thu được.
Keywords: Hóa học; Hóa hữu cơ; Bài tập; Phương pháp giảng dạy

Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong một thế giới diễn ra sự bùng nổ về khoa học và công nghệ do đó
sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta đóng vai trò, chức năng quan trọng trong việc “nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với quốc tế, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
Từ thực tế đó đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo không những có nhiệm vụ “giúp học sinh
phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng
lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân” mà còn phải có nhiệm vụ phát hiện, bồi
dưỡng những học sinh có năng khiếu, có tư duy sáng tạo nhằm đào tạo các em trở thành những

nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân giỏi và trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà
nước.
Vì vậy, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ở trường phổ thông có một
vị trí quan trọng đặc biệt. Đào tạo họ trở thành những nhà khoa học mũi nhọn trong từng lĩnh
vực. Lĩnh vực hóa học, trong tương lai không xa nền công nghiệp hóa chất, dầu khí của nước ta
phát triển vượt bậc, nhanh chóng, nhu cầu về đội ngũ cán bộ, kĩ sư có trình độ kĩ thuật cao trong
các lĩnh vực của công nghệ hóa học không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu trên cần đẩy mạnh hơn
nữa việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi về hóa học ở trường phổ thông. Đây cũng là nhiệm
vụ tất yếu trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Thực trạng của việc bồi dưỡn...
y dng h thng lí thuyết, bài tp phn hóa
hữu cơ dùng trong bồi dưỡng hc sinh gii hóa
Trung hc ph thông không chuyên
Phm Th Ngc Hà
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người ng dn: GS.TSKH. Nguyn Đình Triệu
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu tng quan c vấn đề lun v vic bi dưỡng hc sinh gii.
Nghiên cu ni dung kiến thc hóa hc hữu cơ trong chương trình Trung học ph thông
nâng cao, các đề thi hc sinh gii cp tnh, thành ph, quc gia - đi sâu nghiên cứu mt
s chuyên đề trng tâm ca hóa hc hữu cơ trong việc bi dưỡng hc sinh gii.y dng
h thng lý thuyết và bài tp hóa hc theo từng chuyên đề ca hóa hc hữu cơ. Thực
nghiệm sư phạm đánh giá hiệu qu ca h thng thuyết bài tp hóa hc x lí các
kết qu thu được.
Keywords: a hc; Hóa hữu cơ; Bài tp; Phương pháp giảng dy
Content
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong mt thế gii din ra s bùng n v khoa hc và công ngh do đó
s nghip go dục và đào tạo nước ta đóng vai trò, chức ng quan trọng trong vic “nâng cao
dân trí, đào to nhân lc, bi dưỡng nhân tàiđể thc hin thành công ng cuc công nghip
hóa, hiện đại hóa đất nước hi nhp vi quc tế, sánh vai ng các nước tiên tiến trên thế gii.
T thc tế đó đặt ra cho ngành giáo dục đào to không nhng nhim v “giúp học sinh
phát trin toàn din v đạo đức, trí tu, th cht, thẩm c năng bản, phát triển năng
lực nhân, tính năng động và sáng to, hình thành nhân cách con ni Vit Nam hi ch
nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân mà n phải nhim v phát hin, bi
dưỡng nhng học sinh năng khiếu, tư duy sáng to nhằm đào to các em tr thành nhng
Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa Trung học phổ thông không chuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa Trung học phổ thông không chuyên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa Trung học phổ thông không chuyên 9 10 744