Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải hàng không

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
KS. HOÀNG VIỆT HÙNG
Trường Đại học Hàng không dân dụng
Saint - Peterburg
Tóm tắt: Bài báo nêu sự cần thiết phải xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho công tác
điều hành, sản xuất và nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp vận tải Hàng không qua đó đề xuất
các giải pháp xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh cho doanh nghiệp vận tải Hàng không.

Summary: The paper shows the needs for establishment of the information system for
management, operation or utilization and study of company market. This paper also presents
proposal solutions for the establishment of an appropriate information system of aviation
company.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên
thị trường Hàng không trong và ngoài nước,
cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin
thì việc nắm bắt kịp thời các số liệu thông tin
chính xác là một trong những điều kiện quan
trọng để đảm bảo cho sự thành công của một
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Hàng không
Viêt Nam bắt đầu phải cạnh tranh sòng phẳng
với các hãng Hàng không có truyền thống lâu
đời. Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các đối
thủ cạnh tranh không chỉ có những phương
tiện kĩ thuật hàng không tiên tiến, có các sân
bay với chất lượng đẳng cấp Quốc tế mà họ
còn có một hệ thống cung cấp thông tin kịp
thời và chuẩn xác để quản lý và cạnh tranh.
Tại Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin
vẫn chưa mang tính bức thiết đối với một
doanh nghiệp. Doanh nghiệp hàng không Việt
Nam hiện nay chưa có một hệ thống thông tin
hoàn chỉnh. Việc xây dựng một hệ thống

thông tin hoàn chỉnh cho việc sản xuất, nghiên
cứu khách hàng, cung cấp dịch vụ tối ưu cho
khách hàng là một vấn đề cấp thiết hiện nay.
II. NỘI DUNG
Các doanh nghiệp Hàng không ngày nay
phải hoạt động trong môi trường sản xuất kinh
doanh phức tạp và luôn biến động. Đứng
trước các cơ hội và thách thức của thị trường,
doanh nghiệp vận tải hàng không phải nhanh
chóng đưa ra các quyết định kịp thời để khai
thác triệt để các điểm mạnh, hạn chế những
điểm yếu nhằm thực hiện tốt những mục tiêu
kinh doanh đã được đặt ra. Độ chính xác của
các quyết định phụ thuộc rất nhiều vào số
lượng và chất lượng thông tin mà doanh
nghiệp có được. Thực tế cho thấy những quyết
định đối phó với tác động của môi trường mà
doanh nghiệp vận tải Hàng không đưa ra luôn
thuộc về một hai dạng đưới đây:
- Những quyết định thụ động: những
quyết định đưa ra để đối phó với các diễn biến

của thị trường đã xảy ra. Những quyết định
thụ động thường ...
XÂY DNG H THNG THÔNG TIN
TRONG DOANH NGHIP VN TI HÀNG KHÔNG
KS. HOÀNG VIT HÙNG
Trường Đại hc Hàng không dân dng
Saint - Peterburg
Tóm tt: Bài báo nêu s cn thiết phi xây dng h thng thông tin để phc v cho công tác
điu hành, sn xut và nghiên cu th trường ca doanh nghip vn ti Hàng không qua đó đề xut
các gii pháp xây dng mt h thng thông tin hoàn chnh cho doanh nghip vn ti Hàng không.
Summary: The paper shows the needs for establishment of the information system for
management, operation or utilization and study of
company market. This paper also presents
proposal solutions for the establishment of an appropriate information system of aviation
company.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Trong điu kin cnh tranh khc lit trên
th trường Hàng không trong và ngoài nước,
cùng vi s phát trin ca công ngh thông tin
thì vic nm bt kp thi các s liu thông tin
chính xác là mt trong nhng điu kin quan
trng để đảm bo cho s thành công ca mt
doanh nghip. Các doanh nghip Hàng không
Viêt Nam bt đầu phi cnh tranh sòng phng
vi các hãng Hàng không có truyn thng lâu
đời. T khi Vit Nam gia nhp WTO, các đối
th cnh tranh không ch có nhng phương
tin kĩ thut hàng không tiên tiến, có các sân
bay vi cht lượng đẳng cp Quc tế mà h
còn có mt h thng cung cp thông tin kp
thi và chun xác để qun lý và cnh tranh.
Ti Vit Nam xây dng h thng thông tin
vn chưa mang tính bc thiết đối vi mt
doanh nghip. Doanh nghip hàng không Vit
Nam hin nay chưa có mt h thng thông tin
hoàn chnh. Vic xây dng mt h thng
thông tin hoàn chnh cho vic sn xut, nghiên
cu khách hàng, cung cp dch v ti ưu cho
khách hàng là mt vn đề cp thiết hin nay.
II. NI DUNG
Các doanh nghip Hàng không ngày nay
phi hot động trong môi trường sn xut kinh
doanh phc tp và luôn biến động. Đứng
trước các cơ hi và thách thc ca th trường,
doanh nghip vn ti hàng không phi nhanh
chóng đưa ra các quyết định kp thi để khai
thác trit để các đim mnh, hn chế nhng
đim yếu nhm thc hin tt nhng mc tiêu
kinh doanh đã được đặt ra. Độ chính xác ca
các quyết định ph thuc rt nhiu vào s
lượng và cht lượng thông tin mà doanh
nghip có được. Thc tế cho thy nhng quyết
định đối phó vi tác động ca môi trường mà
doanh nghip vn ti Hàng không đưa ra luôn
thuc v mt hai dng đưới đây:
- Nhng quyết định th động: nhng
quyết định đưa ra để đối phó vi các din biến
Xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải hàng không - Trang 2
Xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải hàng không - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải hàng không 9 10 890