Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Bá Thắng - CT2
LỜI NÓI ĐẦU

Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc công nghiệp hoá,
hiện đại hoá bao gồm cả việc phát triển ngành điện- điện tử .Công ty trách
nhiệm hưũ hạn nhà nước một thành viên Điện cơ thống nhất đã nhận được sự cổ
vũ từ Trung ương và Thành phố về mọi mặt. Công ty là một đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất quạt điện lớn nhất hiện nay với trang thiết bị maý móc
hiện đại.Với 40 năm kinh nghiệm hoạt động công ty ĐCTN đã tự hoàn thiện
mình để trở thành một doanh nghiệp mạnh . Tuy găp nhiều khó khăn trong cơ
chế thị trường nhưng hiện nay công ty ĐCTN với đội ngũ cán bộ đầy tài năng và
nhiệt huyết đã trở thành một cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước trong công
cuộc cải tổ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc. Công ty ĐCTN đã trở thành
đơn vị anh hùng lao động và mới đón nhận huân chương lao động. Hệ thống
phân phối của công ty phát triển rộng khắp với doanh thu ngày càng cao.
Xây dựng Kế hoạch marketing là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi phải
tính đến các vấn đề thuận lợi và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ sở
chiến lược marketing đã đề ra của công ty sao cho hoạt động kinh doanh của
công ty đạt hiệu quả cao nhất. Trong nền kinh tế thị trường, để thích ứng với môi
trường luôn thay đổi, công ty ĐCTN muốn thành công cần phải có khả năng ứng
phó với mọi tình huống. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nắm được những xu
thế đang thay đổi, tìm ra những yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai
thác những ưu thế tương đối, hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu của mình
và của các đối thủ cạnh tranh, hiểu đuợc mong muốn của khách hàng và khả
năng đáp ứng của công ty, biết cách tiếp cận thị trường nhằm tìm ra các cơ hội
kinh doanh, từ đó vạch ra kế hoạch marketing đúng đắn.
Với mục tiêu nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch marketing trong doanh nghiệp thương
mại, nghiên cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức
thực hiện kế hoạch marketing quạt điện của công ty ĐCTN; Bên cạnh đó, để
1

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Bá Thắng - CT2

phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing của
công ty ĐCTN trong năm qua 2004, nhận thức được mặt mạnh cũng như mặt
yếu cần khắc phục trong vấn đề này, qua đó đề ra những giải pháp giúp công ty
xây dựng được kế hoạch marketing đúng đắn, em đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
"Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà
nước một thành viên đ...
Lun văn tt nghip Nguyn Bá Thng - CT2
1
LI NÓI ĐẦU
Ch trương ca Đảng và Nhà nước ta trong công cuc công nghip hoá,
hin đại hoá bao gm c vic phát trin ngành đin- đin t .Công ty trách
nhim hưũ hn nhà nước mt thành viên Đin cơ thng nht đã nhn được s c
vũ t Trung ương và Thành ph v mi mt. Công ty là mt đơn v hot độ
ng
trong lĩnh vc sn xut qut đin ln nht hin nay vi trang thiết b maý móc
hin đại.Vi 40 năm kinh nghim hot động công ty ĐCTN đã t hoàn thin
mình để tr thành mt doanh nghip mnh . Tuy găp nhiu khó khăn trong cơ
chế th trường nhưng hin nay công ty ĐCTN vi đội ngũ cán b đầy tài năng và
nhit huyết đ
ã tr thành mt cánh tay đắc lc ca Đảng và Nhà nước trong công
cuc ci t, công nghip hoá, hin đại hoá đất nuc. Công ty ĐCTN đã tr thành
đơn v anh hùng lao động và mi đón nhn huân chương lao động. H thng
phân phi ca công ty phát trin rng khp vi doanh thu ngày càng cao.
Xây dng Kế hoch marketing là mt vn đề hết sc phc tp, đòi hi phi
tính đến các v
n đề thun li và khó khăn bên trong và bên ngoài trên cơ s
chiến lược marketing đã đề ra ca công ty sao cho hot động kinh doanh ca
công ty đạt hiu qu cao nht. Trong nn kinh tế th trường, để thích ng vi môi
trường luôn thay đổi, công ty ĐCTN mun thành công cn phi có kh năng ng
phó vi mi tình hung. Điu này đòi hi nhà qun tr phi nm được nhng xu
th
ế đang thay đổi, tìm ra nhng yếu t then cht đảm bo thành công, biết khai
thác nhng ưu thế tương đối, hiu được nhng đim mnh, đim yếu ca mình
và ca các đối th cnh tranh, hiu đuc mong mun ca khách hàng và kh
năng đáp ng ca công ty, biết cách tiếp cn th trường nhm tìm ra các cơ hi
kinh doanh, t đ
ó vch ra kế hoch marketing đúng đắn.
Vi mc tiêu nghiên cu nhng vn đề lý lun, phương pháp lun và phư-
ơng pháp c th để xây dng kế hoch marketing trong doanh nghip thương
mi, nghiên cu cơ s hình thành các chính sách, bin pháp v ch đạo, t chc
thc hin kế hoch marketing qut đin ca công ty ĐCTN; Bên cnh đó, để
Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất 9 10 372