Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 Trung học phổ thông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2961 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy
học sinh học 11 Trung học phổ thông
Lê Thị Thu Hiền
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: GS. TS Đinh Quang Báo
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Tìm hiểu tình hình dạy - học sinh học nói chung và Sinh học 11 Trung học phổ
thông (THPT) nói riêng ở một số trường THPT. Tìm hiểu về khả năng xây dựng và sử
dụng Câu hỏi (CH) cốt lõi của GV trong quá trình tổ chức dạy học. Nghiên cứu những
vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, đặc biệt nội dung chương trình Sinh học
11 THPT, bản chất CH cốt lõi và tổ chức quá trình dạy học để có hướng xây dựng và sử
dụng CH cốt lõi. Nghiên cứu các nguyên tắc, qui trình xây dựng và sử dụng CH cốt lõi
trong dạy học sinh học nhằm tích cực hóa hoạt động của HS. Xây dựng hệ thống CH cốt
lõi phù hợp với nội dung chương trình Sinh học 11 THPT. Đề xuất các biện pháp sử dụng
CH cốt lõi trong dạy học chương trình Sinh học 11 THPT. Thực nghiệm sư phạm để đánh
giá hiệu quả của việc sử dụng CH cốt lõi trong tổ chức dạy học, góp phần cải tiến thực
trạng trong dạy học hiện nay.
Keywords: Phổ thông trung học; Phương pháp giảng dạy; Câu hỏi cốt lõi; Sinh học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do nghiên cứu
1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học: Đổi mới phương pháp giáo dục hiện
đại để bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.
1.2. Xuất phát từ đặc điểm nội dung chƣơng trình sách giáo khoa sinh học THPT: Sinh học
là một khoa học thực nghiệm. Các kiến thức sinh học cần được hình thành bằng phương pháp
quan sát và thực nghiệm. Tuy nhiên ở mức độ THPT các kiến thức đã mang tính khái quát, trừu
tượng khá cao, dung lượng kiến thức mỗi tiết thường dài, kiến thức rộng. Điều này đòi hỏi GV
phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, ở đó tổ chức cho HS tìm kiếm, thu thập, lựa chọn,
xử lý thông tin hướng vào giải quyết những nhiệm vụ học tập trọng tâm, cốt lõi, có tính khái
quát.
1.3. Xuất phát từ vai trò của việc sử dụng hệ thống câu hỏi cốt lõi trong dạy học:

Một trong những phương pháp đổi mới giáo dục có vai trò to lớn và hiệu quả, đó là phương
pháp sử dụng câu hỏi cốt lõi để tổ chức dạy - học, kích thích định hướng nhận thức tri thức mới,
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục lối dạy học truyền thụ một chiều kiến thức
sự kiện, giúp học sinh tự chiếm lĩnh được tri thức mới thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu
những vấn đề cốt lõi.
1.4. Xuất phát từ thực trạng sử dụng câu hỏi cốt lõi tro...
y dng và s dng câu hi ct lõi trong dy
hc sinh hc 11 Trung hc ph thông
Th Thu Hin
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người ng dn: GS. TS Đinh Quang Báo
m bảo v: 2012
Abstract: Tìm hiu tình hình dy - hc sinh hc nói chung và Sinh hc 11 Trung hc ph
thông (THPT) nói riêng mt s trường THPT. Tìm hiu v kh năng xây dựng s
dng Câu hi (CH) ct lõi ca GV trong quá trình t chc dy hc. Nghiên cu nhng
vấn đề lun thc tin liên quan đến đ tài, đc bit ni dung chương trình Sinh học
11 THPT, bn cht CH ct lõi t chc quá trình dy học để hướng xây dng s
dng CH ct lõi. Nghiên cu các nguyên tc, qui tnh xây dng s dng CH ct lõi
trong dy hc sinh hc nhm tích cc hóa hoạt động ca HS. y dng h thng CH ct
lõi phù hp vi ni dung chương trình Sinh học 11 THPT. Đề xut các bin pháp s dng
CH ct lõi trong dy học chương trình Sinh học 11 THPT. Thc nghiệm sư phạm để đánh
giá hiu qu ca vic s dng CH ct lõi trong t chc dy hc, p phn ci tiến thc
trng trong dy hc hin nay.
Keywords: Ph thông trung hc; Phương pháp giảng dy; Câu hi ct lõi; Sinh hc
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do nghiên cu
1.1. Xut phát t yêu cầu đi mới phƣơng pháp dạy hc: Đổi mi phương pháp giáo dục hin
đại để bi dưỡng cho HS năng lc tư duy sáng to, năng lực gii quyết vấn đề.
1.2. Xut phát t đặc đim nội dung chƣơng trình sách giáo khoa sinh hc THPT: Sinh hc
mt khoa hc thc nghim. Các kiến thc sinh hc cần được hình thành bằng phương pp
quan sát và thc nghim. Tuy nhiên mức độ THPT các kiến thức đã mang tính khái quát, tru
ng khá cao, dung lượng kiến thc mi tiết thường i, kiến thc rng. Điều này đòi hỏi GV
phi la chọn phương pháp dạy hc phù hp, đó t chc cho HS tìm kiếm, thu thp, la chn,
x thông tin ng vào gii quyết nhng nhim v hc tp trng tâm, ct lõi, tính khái
quát.
1.3. Xut phát t vai trò ca vic s dng h thng câu hi ct lõi trong dy hc:
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 Trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 Trung học phổ thông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 Trung học phổ thông 9 10 693