Ktl-icon-tai-lieu

100 Luật bảo vệ môi trường 2005

Được đăng lên bởi Cải Trời
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 52/2005/QH11

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

LUẬT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về bảo vệ môi trường.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp
và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài
có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng điều ước quốc
tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh
con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con
người và sinh vật.

2

2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất,
nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật
chất khác.
3. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong
lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự
cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường;
khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh
học.
4. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện
tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương
lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ
xã hội và bảo vệ môi trường.
5. Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất
lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ
môi trường.
6. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không
phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, s...
QUC HI
Lut s: 52/2005/QH11
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
QUC HI
NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Khoá XI, k hp th 8
(T ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)
LUT
BO V MÔI TRƯỜNG
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm
1992 đã được sa đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v bo v môi trường.
Chương I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
Lut này quy định v hot động bo v
môi trường; chính sách, bin pháp
và ngun lc để bo v môi trường; quyn và nghĩa v ca t chc, h gia đình,
cá nhân trong bo v môi trường.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Lut này áp dng đối vi cơ quan nhà nước, t chc, h gia đình, cá nhân
trong nước; người Vit Nam định cư nước ngoài, t chc, cá nhân nước ngoài
có hot động trên lãnh th
nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam.
Trường hp điu ước quc tế mà Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam là
thành viên có quy định khác vi quy định ca Lut này thì áp dng điu ước quc
tế đó.
Điu 3. Gii thích t ng
Trong Lut này, các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Môi trường bao gm các yế
u t t nhiên và vt cht nhân to bao quanh
con người, có nh hưởng đến đời sng, sn xut, s tn ti, phát trin ca con
người và sinh vt.
100 Luật bảo vệ môi trường 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 Luật bảo vệ môi trường 2005 - Người đăng: Cải Trời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
100 Luật bảo vệ môi trường 2005 9 10 857