Ktl-icon-tai-lieu

113

Được đăng lên bởi Envil Arsenal
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A làm quen B trên mạng . Sau vài lần trò chuyện, A ngỏ lời yêu B và hẹn B
đi chơi, B nhận lời. Được B nhận lời mời đi chơi, A có ý định hiếp dâm B
nên gọi điện cho N, V, Q và rủ ba tên cùng thực hiện tội phạm. Sau khi
đưa nạn nhân đến chỗ vắng, cả bốn tên thay nhau hiếp dâm nạn nhân
nhiều lần.
Câu hỏi:
1. Căn

cứ vào khoản 3 Điều 8 BLHS hãy phân loại tội phạm

đối với tội hiếp dâm.
2. Xác

định khách thể và đối tượng tác động của tội phạm

trong vụ án.
3. Tội

hiếp dâm là tội có cấu thành tội phạm vật chất hay

cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ tại sao
4. A,

N, V, Q có phải là những người đồng phạm không? Giải

thích rõ tại sao.
5. Hãy

xác định loại người đồng phạm trong vụ án và giải

thích rõ tại sao.

6. Giải

thiết Q chỉ có hành vi giữ chân tay B để 3 tên A, N, V

giao cấu với nạn nhân. Có ý kiến cho rằng A, N, V là người
thực hành, còn Q là người giúp sức. Vậy ý kiến của anh chị
như thế nào? Giải thích rõ tại sao.

BÀI LÀM
7. 1.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Bộ Luật hình sự

(BLHS) hãy phân loại tội phạm đối với tội hiếp dâm.
Tội phạm được hiểu theo nghĩa khách quát nhất là hành vi nguy hiểm cho
xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Tuy nhiên,
những hành vi phạm tội cụ thể có tính chất và mức độ nguy hiểm chop xã
hội rất khác nhau. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi
phạm tội, pháp luật hình sự Việt Nam phân tội phạm thành các loại tội
phạm khác nhau và được quy định cụ thể trong khoản 3 Điều 8 BLHS:
“Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hiểm không lớn cho xã
hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 3 năm tù;
tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức
cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù; tội phạm rất
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất
của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù; tội phạm đặc biệt
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất
của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc
tử hình.”

Tội hiếp dâm được các nhà làm luật ấn định tại Điều 111 BLHS, thực
tiễn thừa nhận tất cả các hành vi hiếp dâm khi xảy ra đều có chung đặc
điểm là hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi
phạm tội rất đa dạng và phức tạp. Đối với mỗi trường hợp phạm tội khác
nhau thì tính chất, phương pháp, thủ đoạn và hậu quả xảy ra rất khác
nhau. Do đó, phân loại tội phạm đối với hành vi hiếp dâm để cá thể hóa
trách nhiệm hình sự,...
A làm quen B trên mạng . Sau vài lần trò chuyện, A ngỏ lời yêu B và hẹn B
đi chơi, B nhận lời. Được B nhận lời mời đi chơi, A có ý định hiếp dâm B
nên gọi điện cho N, V, Q và rủ ba tên cùng thực hiện tội phạm. Sau khi
đưa nạn nhân đến chỗ vắng, cả bốn tên thay nhau hiếp dâm nạn nhân
nhiều lần.
Câu hỏi:
1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 BLHS hãy phân loại tội phạm
đối với tội hiếp dâm.
2. Xác định khách thể và đối tượng tác động của tội phạm
trong vụ án.
3. Tội hiếp dâm là tội có cấu thành tội phạm vật chất hay
cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ tại sao
4. A, N, V, Q có phải là những người đồng phạm không? Giải
thích rõ tại sao.
5. Hãy xác định loại người đồng phạm trong vụ án và giải
thích rõ tại sao.
113 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
113 - Người đăng: Envil Arsenal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
113 9 10 636