Ktl-icon-tai-lieu

221/2005/QĐ-TTg Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(moj-5/10/2005)

Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 về việc
xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020
______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thỏng 12 năm 2001;
Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về tình
hình giáo dục của nước ta;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm
2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta hiện
nay.
2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực.
3. Mục tiêu phát triển nhân lực.
4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.
5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.
6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.
7. Phân công và tổ chức thực hiện.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định hướng
phát triển, những chính sách tổng thể và cơ chế quản lý, điều phối vĩ mô ở tầm quốc gia

nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của mỗi cá nhân và sức
cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, phát huy có hiệu quả
nhất năng lực và sức cạnh tranh đó để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần xây dựng những căn cứ, tiền đề, cơ
chế, chính sách chung để định hướng phát triển nhân lực ở tầm quốc gia, gắn kết và phối
hợp hài hòa mà không trùng lặp, chồng chéo với việc hoạch định những chương trình,
chính sách trong từng lĩnh vực riêng biệt đã và đang được các Bộ, ngành thực hiện.
Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực
bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bộ Nội vụ.
- Văn phòng Chính phủ.
- Hội đồng Quốc gia giáo dục.
- Tổng cục Thống kê
do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực
thành lập và chỉ đạo Tổ chuyên gia liên hợp từ các Bộ, ngành có liên quan và Hội đồng
Quốc gia giáo dục xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trình Chính phủ
phê duyệt trước tháng 6 năm 2006.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố...
(moj-5/10/2005) Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 về việc
xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020
______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thỏng 12 năm 2001;
Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về tình
hình giáo dục của nước ta;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Tiến hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm
2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta hiện
nay.
2. Một số quan điểm cơ bản về phát triển nhân lực.
3. Mục tiêu phát triển nhân lực.
4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.
5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.
6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.
7. Phân công và tổ chức thực hiện.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định hướng
phát triển, những chính sách tổng thể chế quản lý, điều phối tầm quốc gia
221/2005/QĐ-TTg Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 - Trang 2
221/2005/QĐ-TTg Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
221/2005/QĐ-TTg Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 9 10 391