Ktl-icon-tai-lieu

37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi hoan-ho-trong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
THÔNG T
S 37 /2005/ TT- BLTBXH ngày 29/12/2005 ca
B Lao ng- Thng binh và Xã hi
Hng dn công tác hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng
Cn c Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 (ã c sa i, b sung) ca Chính
ph quy nh chi tit mt s iu ca B lut Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng,
B Lao ng- Thng binh và hi hng dn công tác hun luyn v an toàn lao ng, v
sinh lao ng nh sau:
I. PHM VI ÁP DNG VÀ I TNG HUN LUYN
1. Phm vi áp dng
Thông t này áp dng i vi các doanh nghip, c quan, t chc, nhân có s dng
lao ng, bao gm:
a) Các doanh nghip thuc mi thành phn kinh t;
b) H sn xut, kinh doanh cá th, t hp tác;
c) Hp tác xã thành lp, hot ng theo Lut Hp tác xã;
d) n v s nghip; các t chc, n v sn xut, kinh doanh, dch v thuc c quan
hành chính s nghip, t chc chính tr, t chc chính tr - hi, t chc hi - ngh
nghip, t chc xã hi khác, lc lng quân i nhân dân và công an nhân dân, các c quan t
chc nc ngoài hoc t chc quc t óng trên lãnh th nc Cng hòa hi ch ngha
Vit Nam, tr trng hp iu c quc t nc Cng hòa hi ch ngha Vit Nam
kt hoc tham gia có quy nh khác;
e) Các t chc, cá nhân khác có s dng lao ng.
Các doanh nghip, c quan, t chc, cá nhân quy nh trên sau ây gi chung là c s!.
2. i tng hun luyn
a) Ngi lao ng bao gm:
- Ngi ang m vic, ngi mi tuyn dng, ngi hc ngh, tp ngh, th vic ti
c s!;
- Ngi lao ng hành ngh t do c c s! thuê mn, s dng.
b) Ngi s dng lao ng ngi qun (sau ây gi chung ngi s dng lao
ng) bao gm:
- Ch c s! hoc ngi c ch c s! u" quyn iu hành sn xut, kinh doanh, dch
v;
37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Người đăng: hoan-ho-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 9 10 444