Ktl-icon-tai-lieu

4 nguyên tắc trong quản lý hành chính

Được đăng lên bởi hinhbongquenha95
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng lãnh đạo











Xuất phát từ thực tiễn vai trò của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đảng
lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước được quy định trong Hiến pháp năm
2013: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại
biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và
xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.”
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước biểu hiện cụ thể ở các
hình thức hoạt động của các tổ chức Đảng, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước bằng việc đưa ra những
đường lối, chủ trương, chính sách của mình về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của
quản lý hành chính Nhà nước:
Các nghị quyết của cấp uỷ Đảng đưa ra các phương hướng hoạt động cơ bản tạo
cơ sở quan trọng để các chủ thể quản lý hành chính Nhà nước có thẩm quyền thể chế hoá
các văn bản pháp luật thực hiện trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.
Chủ thể quản lý hành chính Nhà nước luôn căn cứ vào chủ trương, đường lối của
Đảng để quyết định những vấn đề khác nhau trong quản lý.
Ví dụ:
+ Ban hành văn bản quản lý phải dựa vào chủ trương, đường lối của Đảng.
+ Nghị quyết Đại hội Đảng VI.
+ Nghị quyết Đại hội Đảng X, XI.
Thứ hai, Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà nước thể hiện trong công tác tổ
chức cán bộ:
Chúng ta biết rằng công tác tổ chức cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình quản lý hành chính Nhà nước. Cho nên, công
tác Đảng đã bồi dưỡng những Đảng viên ưu tú có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức
gánh vác những công việc quản lý hành chính Nhà nước.
Tổ chức Đảng đưa ra ý kiến về việc bố trí những cán bộ phụ trách những vị trí
lãnh đạo của các cơ quan hành chính Nhà nước. Từ đó cơ quan Nhà nước xem xét và đưa
ra quyết định cuối cùng.
Thứ ba, Đảng còn sử dụng hình thức kiểm tra để lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà
nước, như:
Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong hoạt
động quản lý hành chính Nhà nước nhằm đánh giá tính hiệu quả, tính thực tế của các



chính sách mà Đảng đề ra. Để từ đó khắc phục những khuyết điểm, phát huy mặt tích cực
trong công tác lãnh đạo.
Thông qua công tác này, giúp tổ chức Đảng biết được tình hình thực hiện các chủ
trương, chính sách do mình đề ra. Trên cơ sở đó có biện pháp uốn nắn kịp thời làm cho
h...
Đảng lãnh đạo
Xuất phát từ thực tiễn vai trò của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đảng
lãnh đạo trong quản nh chính Nhà nước được quy định trong Hiến pháp m
2013: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại
biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo N nước
xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.”
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản hành chính Nhà nước biểu hiện cụ thể các
hình thức hoạt động của các tổ chức Đảng, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Đảng lãnh đạo trong quản nh chính Nhà nước bằng việc đưa ra những
đường lối, chủ trương, chính ch của mình về c lĩnh vực hoạt động khác nhau của
quản lý hành chính Nhà nước:
Các nghị quyết của cấp uỷ Đảng đưa ra các phương ớng hoạt động bản tạo
cơ sở quan trọng để các chủ thể quản lý hành chính Nhà ớc có thẩm quyền thể chế hoá
các văn bản pháp luật thực hiện trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.
Chủ thể quảnhành chính Nhà nước luôn căn cứ vào chủ trương, đường lối của
Đảng để quyết định những vấn đề khác nhau trong quản lý.
Ví dụ:
+ Ban hành văn bản quản lý phải dựa vào chủ trương, đường lối của Đảng.
+ Nghị quyết Đại hội Đảng VI.
+ Nghị quyết Đại hội Đảng X, XI.
Thứ hai, Đảng lãnh đạo trong quản hành chính Nhà nước thể hiện trong công tác tổ
chức cán bộ:
Chúng ta biết rằng công tác tổ chức cán bộ vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình quản lý hành chính Nhà nước. Cho n, công
tác Đảng đã bồi dưỡng những Đảng viên ưu đầy đ năng lực, phẩm chất đạo đức
gánh vác những công việc quản lý hành chính Nhà nước.
Tổ chức Đảng đưa ra ý kiến về việc bố trí những cán bộ phụ trách những vị trí
lãnh đạo của các cơ quan nh chính Nhà nưc. Từ đó cơ quan Nhà nưc xem xét và đưa
ra quyết định cuối cùng.
Thứ ba, Đảng còn sử dụng hình thức kiểm tra để lãnh đạo trong quản lý hành chính Nhà
nước, như:
Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong hoạt
động quản hành chính Nhà nước nhằm đánh giá tính hiệu quả, tính thực tế của các
4 nguyên tắc trong quản lý hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
4 nguyên tắc trong quản lý hành chính - Người đăng: hinhbongquenha95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
4 nguyên tắc trong quản lý hành chính 9 10 347