Ktl-icon-tai-lieu

Ask for Help

Được đăng lên bởi luutrung200891
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng 1.8 Công suất tác dụng và phản kháng của ngày điển hình ngày 19/3/2014
Giờ đo

P, kWh

Q, kVArh

Giờ đo

P, kWh

Q, kVArh

1

523

196

13

592

262

2

540

210

14

564

259

3

562

233

15

568

260

4

566

240

16

552

243

5

616

278

17

559

221

6

478

158

18

603

253

7

540

220

19

644

296

8

565

254

20

607

284

9

589

288

21

585

256

10

665

300

22

588

257

11

737

359

23

578

252

12

624

268

24

545

228

14000

6087

Tổng

Căn cứ vào số liệu của bảng 2.12 ta lập được biểu đồ phụ tải ngày điển hình như hình
2.5. Từ biểu đồ phụ tải ngày điển hình xác định được các thông số đặc trưng của biểu đồ.

P,Q
800
700
600
500
CSTD(P)
CSPK(Q)

400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

t

Hình 1.6 Biểu đồ phụ tải ngày điển hình

Các cột phải liền nhau không được tách rời như hình ở dưới ý

...
Bảng 1.8 Công suất tác dụng và phản kháng của ngày điển hình ngày 19/3/2014
Giờ đo P, kWh Q, kVArh Giờ đo P, kWh Q, kVArh
1
523 196
13
592 262
2
540 210
14
564 259
3
562 233
15
568 260
4
566 240
16
552 243
5
616 278
17
559 221
6
478 158
18
603 253
7
540 220
19
644 296
8
565 254
20
607 284
9
589 288
21
585 256
10
665 300
22
588 257
11
737 359
23
578 252
12
624 268
24
545 228
Tổng 14000 6087
Ask for Help - Trang 2
Ask for Help - Người đăng: luutrung200891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ask for Help 9 10 687