Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi câu hỏi cuộc thi viết : " Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN"

Được đăng lên bởi nguyensyvn-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BTC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI DỰ THI CÂU HỎI
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm
nào?
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp. Cụ thể
như sau:
- Hiến pháp năm 1946, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông
qua ngày 09/11/1946;
- Hiến pháp năm 1959, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khoá
thứ nhất, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31/12/1959;
- Hiến pháp năm 1980, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/12/1980;
- Hiến pháp năm 1992, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992 (Được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội);
- Hiến pháp năm 2013, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày,
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung?
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (theo quy định tại
Điều 1 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội) thay thế Hiến
pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);
- Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương và 120 điều (giảm 01 chương và 27
điều so với Hiến pháp 1992). Trong đó:
+ Giữ nguyên: 07 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 và 97);
+ Bổ sung: 12 điều (Điều 19, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 và 118);
+ Sửa đổi: 101 điều (Các điều còn lại).
Một số điểm mới như sau:

+ Hiến pháp năm 2013 bổ sung một điểm mới quan trọng “Nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ” (Khoản 3 Điều 2) và “Nhà nước bảo
đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện m...
BTC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÀI DỰ THI CÂU HỎI
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm
nào?
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước
Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay,ớc ta 05 bản Hiến pháp. Cụ thể
như sau:
- Hiến pháp năm 1946, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông
qua ngày 09/11/1946;
- Hiến pháp năm 1959, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khoá
thứ nhất, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31/12/1959;
- Hiến pháp năm 1980, được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/12/1980;
- Hiến pháp năm 1992, được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992 (Được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội);
- Hiến pháp năm 2013, được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực tngày,
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
bao nhiêu điều được giữ nguyên? bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung?
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 hiệu lực t ngày 01/01/2014 (theo quy định tại
Điều 1 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội) thay thế Hiến
pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);
- Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương 120 điều (giảm 01 chương 27
điều so với Hiến pháp 1992). Trong đó:
+ Giữ nguyên: 07 điều (Điều 1, 23, 49, 86, 87, 91 và 97);
+ Bổ sung: 12 điều (Điều 19, 34, 41, 42, 43, 55, 63, 78, 111, 112, 117 và 118);
+ Sửa đổi: 101 điều (Các điều còn lại).
Một số điểm mới như sau:
Bài dự thi câu hỏi cuộc thi viết : " Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi câu hỏi cuộc thi viết : " Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" - Người đăng: nguyensyvn-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài dự thi câu hỏi cuộc thi viết : " Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" 9 10 643