Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LUẬT LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi vanxung2008-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2610 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI 1. KHÁI QUÁT LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động (NLĐ); của người sử dụng lao động
(NSDLĐ); các tiêu chuẩn lao động; các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động góp phần thúc đẩy sản xuất. Vì vậy, nó
có vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội, trong hệ thống pháp luật không những trong nước mà còn cả trên thế giới.
Pháp luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của NLĐ; đồng thời bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của NSDLĐ tạo tiền đề cho mối quan hệ được hài hòa và ổn định; góp phần phát huy tính sáng tạo và tài
năng của NLĐ trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động nhằm đạt năng suất chất lượng và tiến bộ xã
hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ hiệu quả; trong sử dụng và quản lý lao động; góp phần CNH, HĐH đất nước; vì
sự nghiệp dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Do vị trí đặc biệt quan trọng như vậy nên ngành luật lao động được đặc biệt chú trọng ở hầu hết các nước trên
thế giới vì thế trong các ngành khoa học, đào tạo, nghiên cứu đều có luật lao động.

I. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật lao động
1. Đối tượng điều chỉnh của LLĐ. Là những nhóm quan hệ xã hội cùng loại có cùng tính chất cơ bản giống
nhau được các quy phạm của ngành luật ấy điều chỉnh.
- ĐTĐC của LLĐ là các mối quan hệ xã hội phát sinh giữa một bên là NLĐ làm công ăn lương; với một bên là
cá nhân hoặc tổ chức sử dụng thuê mướn có trả công cho người lao động và các quan hệ khác có liên quan chặt chẽ
hoặc phát sinh từ quan hệ lao động.
- Như vậy, đối tượng điều chỉnh của LLĐ bao gồm hai nhóm quan hệ xã hội là quan hệ lao động và các quan hệ
liên quan đến quan hệ lao động (phát sinh trong quá trình sử dụng lao động).
1.1. Quan hệ lao động.
- Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã
hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước.
- Lao động là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người nhằm tạo ra một giá trị sử dụng nhất định; nhờ
có lao động mà con người tách mình ra khỏi thế giới động vật; đồng thời biết vận dụng quy luật của thiên nhiên để
chinh phục lại thiên nhiên.
- Lao động của con người bao giờ cũng nằm trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định; bởi vì trong quá
trình lao động con người không chỉ quan hệ với thiên nhiên; mà còn có quan hệ với nhau. Quan hệ giữa con người với
con người trong lao động nhằm tạo ra những giá trị...
BÀI 1. KHÁI QUÁT LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháp lut lao động quy định quyền nghĩa vụ của ni lao đng (NLĐ); của ngưi sử dụng lao động
(NSDLĐ); các tu chun lao động; các ngun tc sử dng và qun lý lao đng góp phn thúc đy sn xuất. Vì vậy, nó
vtrí rt quan trng trong đi sng xã hội, trong hệ thống pháp lut kng những trong nước mà còn c trên thế gii.
Pháp luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của NLĐ; đồng thời bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của NSDtạo tiền đề cho mối quan hđược hài hòa và ổn định; góp phần phát huy tính sáng tạo và tài
năng của NLĐ trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động nhằm đạt năng suất chất lượng và tiến bộ xã
hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ hiệu quả; trong sử dụng và quản lý lao động; góp phần CNH, HĐH đất nước; vì
sự nghiệp dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, n chủ văn minh.
Do vị trí đặc biệt quan trọng như vậy nên ngành luật lao động được đặc biệt chú trọng ở hầu hết các nước trên
thế giới thế trong các ngành khoa hc, đào tạo, nghiên cứu đều luật lao động.
I. Đối tượng phương pp điều chỉnh của luật lao động
1. Đối tượng điều chỉnh của LLĐ. Là những nhóm quan hệhội cùng loại có cùng tính chất cơ bản giống
nhau được các quy phạm của ngành luật ấy điều chỉnh.
- ĐTĐC của LLĐ là các mối quan hệ xã hội phát sinh giữa một bên là NLĐ làm công ăn lương; với một bên là
cá nhân hoặc tổ chức sử dụng thuê mướn có trả công cho người lao động và các quan hệ khác có liên quan chặt ch
hoặc phát sinh từ quan hệ lao động.
- Nvậy, đốiợng điều chỉnh của LLĐ bao gồm hai nhóm quan hệ xã hội quan hệ lao động và các quan h
liên quan đến quan hlao động (phát sinh trong quá trình sử dụng lao động).
1.1. Quan hệ lao động.
- Lao động hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất các giá trị tinh thần của xã
hội. Lao động ng suất, chất lượng và hiệu quả cao là yếu tố quyết định sự phát triển của đấtớc.
- Lao động là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người nhằm tạo ra một giá trị sử dụng nhất định; nhờ
lao động con người tách mình ra khỏi thế giới động vật; đồng thời biết vận dụng quy luật của thiên nhiên để
chinh phục lại thiên nhn.
- Lao động của con người bao giờ ng nằm trong một hình thái kinh tế - hội nhất định; bởi trong quá
trình lao động con người không chỉ quan hệ với thiên nhiên; mà còn quan hệ với nhau. Quan hệ giữa con người với
con người trong lao động nhằm tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phục vụ chính bản tn và xã hội gọi là quan hệ
lao động.
- Trong nền kinh tế th trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã hình thành nhiều quan hệ lao
động, các quan hệ lao động này ngày càng trở n đa dạng phức tạp đan xen lẫn nhau. Trong số các quan hệ lao
động tồn tại trong đời sống hội thì LLĐ chủ yếu điều chỉnh quan hệ lao động giữa NLĐ làm công ăn ơng với
NSDLĐ thuộc mọi thành phần kinh tế (chủ yếu điều chỉnh quan hệ lao động được xác lập trên cơ sởLĐ). Các ch
thể khi tham gia quan hệ này hoàn toàn được tự do, bình đẳng, tự nguyện, tự thỏa thuận các vấn đề liên quan đến quá
trình lao động phù hợp với pháp luật hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
“BLLĐ điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với NSDLĐ và các quan hệ lao
động liên quan trực tiếp với quan hệ lao động”. (Điều 1 BLLĐ)
- Khác với quan hệ lao động làm công ăn ơng do LLĐ điều chỉnh, quan hệ lao động của cán bộ, công chức
làm việc trong bộ máy Nhà nước có những nét đặc trưng khác biệt nên quan hệ lao động này trước hết do luật hành
chính điều chỉnh. Tuy nhiên, dưới góc độ một quan hệ sử dụng lao động, LLĐ cũng điều chỉnh các quan h lao
động của cán bộ, công chức trong phạm vi phù hợp “Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người
giữ các chức vụ được bầu cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc LLND, CAND, người thuộc các đoàn thể nhân dân, các
tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên HTX do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà
được áp dụng một số quy định trong bộ luật y” (Điều 4, BLLĐ).
1.2. Các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.
Ngoài quan h lao động m công ăn lương quan hệ chủ yếu, LLĐ còn điều chỉnh một số quan hệ hội
khác có liên quan chặt chẽ với quan hlao động. Những quan hệ đó bao gồm:
- Quan hệ việc m;
- Quan hệ học nghề;
- Quan hệ về bồi tờng thiệt hại;
- Quan hệ về bảo hiểm xã hội;
- Quan hệ giữa NSDvới tổ chứcng đoàn, đại diện của tập thể người lao động;
- Quan hệ về giải quyết c tranh chấp lao động và các cuộc đình công;
- Quan hệ về quản lý lao động.
*. Quan hệ về việcm
- Việc làm là vấn đề không thể thiếu khi nói đến quá trình lao động, không có việc làm thì không thể có sự làm
việc. Đối với NLĐ, việc m là điều được quan m đầu tiên và suốt cả cuộc đời. Việc làm đầy đủ, việc làm có hiệu
1
BÀI GIẢNG LUẬT LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LUẬT LAO ĐỘNG - Người đăng: vanxung2008-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BÀI GIẢNG LUẬT LAO ĐỘNG 9 10 208