Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kỳ môn Luật tài chính

Được đăng lên bởi loannguyen-8994
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề ……………………………………………………………………………3
B.Giải quyết vấn đề
I.Khái quát chung về chi Ngân sách nhà nước và kiểm soát chi Ngân sách nhà nước
1.1 Chi ngân sách nhà nước……………………………………………………………3
1.2 Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước………………………………………………...4
1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước…………………………………...4
1.2.2 Đặc điểm của kiểm soát chi ngân sách nhà nước………………………………..4
1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát chi ngân sách nhà nước……………………………5
1.2.4 Nội dung và nguyên tắc của kiểm soát chi ngân sách nhà nước………………..5
II.Vai trò kiểm soát các khoản chi Ngân sách nhà nước của cơ quan tài chính,
Kho bạc nhà nước và thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách
2.1 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của cơ quan tài
chính…………..…………………………………………………………………………6
2.2 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của kho bạc nhà
nước……………………………………………………………………………………...7
2.3 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của thủ trưởng các
đơn vị sử dụng ngân sách………………………………………..……...........................8
III. Ý kiến cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân
sách và hướng giải quyết
3.1 Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị sử dụng
ngân sách …………………………………..…………………………………………...8
3.2 Một số giải pháp ……………………………………………….....……………….....9
C.Kết thúc vấn đề ………………….………………………………………………........11

1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1.Ngân sách nhà nước : NSNN
2. Kho bạc nhà nước : KBNN

2

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc thiết lập một cơ chế kiểm soát chi NSNN khoa học, hợp lý có vai trò vô
cùng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính. Nhất là
trong điều kiện nền kinh tế của nước ta hiện nay, khi mà các nguồn thu ngân sách còn
nhiều hạn chế thì việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để sử dụng chúng đúng mức, tiết
kiệm và hiệu quả lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Cũng vì lẽ này
mà kiểm soát chi NSNN luôn là mối quan tâm lớn và đặc biệt của Đảng, Nhà nước và các
ngành, các cấp nước ta, trong đó bao gồm việc đổi mới và nâng cao vai trò của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong kiểm soát chi NSNN. Với tầm quan trọng và ý nghĩa
đặc biệt như vậy, trong bài tập lớn học kỳ lần này em xin được lựa chọn đề tài :
“ Phân tích vai trò kiểm soát các khoản chi NSNN của thủ trưởng đơn vị sử dụng
ngân sách, Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính; ý kiến cá nhân về việc thực hiện nhiệm
vụ của thủ trưởng đơn vị và hướng giải quyết.”

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ C...
MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề ……………………………………………………………………………3
B.Giải quyết vấn đề
I.Khái quát chung về chi Ngân sách nhà nước và kiểm soát chi Ngân sách nhà nước
1.1 Chi ngân sách nhà nước……………………………………………………………3
1.2 Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước………………………………………………...4
1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước…………………………………...4
1.2.2 Đặc điểm của kiểm soát chi ngân sách nhà nước………………………………..4
1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát chi ngân sách nhà nước……………………………5
1.2.4 Nội dung và nguyên tắc của kiểm soát chi ngân sách nhà nước………………..5
II.Vai trò kiểm soát các khoản chi Ngân sách nhà nước của cơ quan tài chính,
Kho bạc nhà nước và thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách
2.1 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của cơ quan tài
chính…………..…………………………………………………………………………6
2.2 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của kho bạc nhà
nước……………………………………………………………………………………...7
2.3 Vai trò kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước của thủ trưởng các
đơn vị sử dụng ngân sách………………………………………..……...........................8
III. Ý kiến nhân về việc thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân
sách và hướng giải quyết
3.1 Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị sử dụng
ngân sách …………………………………..…………………………………………...8
3.2 Một số giải pháp ……………………………………………….....……………….....9
C.Kết thúc vấn đề ………………….………………………………………………........11
1
Bài tập học kỳ môn Luật tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kỳ môn Luật tài chính - Người đăng: loannguyen-8994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập học kỳ môn Luật tài chính 9 10 813