Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập học kì môi trường: '“Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam”

Được đăng lên bởi Hoa Tuyết
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để
xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án, các kế hoạch, quy
hoạch phát triển; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý
chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư. Các
yêu cầu về ĐTM đã được luật hóa và quy định bởi Luật Bảo vệ Môi trường của
Việt Nam từ năm 1993. Nhiều năm thực hiện công tác ĐTM đã giúp Chính phủ
Việt Nam từng bước cụ thể hóa và cải thiện hệ thống quy định ĐTM, tạo lập và
phát triển năng lực đội ngũ thực hiện ĐTM, và đã quyết định chấm dứt hoặc buộc
điều chỉnh nhiều dự án có nguy cơ, rủi ro cao đối với môi trường. Tuy nhiên, hoạt
động ĐTM ở Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều bất cập và yếu kém về cả chất lượng cũng
như việc tuân thủ quy trình ĐTM như pháp luật đã quy định. Đó là lí do em chọn
đề tài “Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá
tác động môi trường ở Việt Nam” cho bài tập học kì.
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Theo khoản 20, điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định thì: “Đánh giá
tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự
án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án
đó.”
1.2 Những quy định pháp luật về ĐTM
1.2.1 Nội dung của báo cáo ĐTM
Nội dung của báo cáo ĐTM được quy định trong điều 20 Luật bảo vệ môi trường
2005:
1

- Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục công trình của dự án kèm theo quy định về
không gian, thời gian và khối lượng thi công; công nghệ vận hành của từng hạng
mục công trình và của cả dự án
- Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận;
mức độ nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường.
- Đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xảy ra khi dự án được thực
hiện và các thành phần môi trường, yếu tố kinh tế - xã hội chịu tác động của dự án;
dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra.
- Các biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường; phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và
vận hành công trình.
- Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường
trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong
tổng dự toán kinh phí của dự án.
- Ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...
MỞ ĐẦU
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ phápkỹ thuật quan trọng để
xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án, các kế hoạch, quy
hoạch phát triển; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, quan quản
chuyên ngành doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu . Các
yêu cầu về ĐTM đã được luật hóa quy định bởi Luật Bảo vệ Môi trường của
Việt Nam từ năm 1993. Nhiều năm thực hiện công tác ĐTM đã giúp Chính phủ
Việt Nam từng bước cụ thể hóa cải thiện hệ thống quy định ĐTM, tạo lập
phát triển năng lực đội ngũ thực hiện ĐTM, đã quyết định chấm dứt hoặc buộc
điều chỉnh nhiều dự án nguy cơ, rủi ro cao đối với môi trường. Tuy nhiên, hoạt
động ĐTM ở Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều bất cập và yếu kém về cả chất lượng cũng
như việc tuân thủ quy trình ĐTM như pháp luật đã quy định. Đó do em chọn
đề tài “Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá
tác động môi trường ở Việt Nam” cho bài tập học kì.
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Theo khoản 20, điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định thì: “Đánh giá
tác động môi trường việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự
án đầu cụ thể đ đưa ra c biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án
đó.”
1.2 Những quy định pháp luật về ĐTM
1.2.1 Nội dung của báo cáo ĐTM
Nội dung của báo cáo ĐTM được quy định trong điều 20 Luật bảo vệ môi trường
2005:
1
Bài tập học kì môi trường: '“Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập học kì môi trường: '“Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” - Người đăng: Hoa Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập học kì môi trường: '“Tìm hiểu tình hình thực tế áp dụng các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” 9 10 949