Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm cá nhân

Được đăng lên bởi ngocdinhqb-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT A LƯỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ

A Lưới, ngày… tháng… năm 2013
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04/11/2013
của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên: ………….………...……………….… Ngày sinh:……….……………
Chức vụ Đảng: ……………….………………………….………………………...
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………….……………………….....
Đơn vị công tác:……………….………………………….……………………...
Chi bộ……………………………….………………………….
1. Về tư tưởng chính trị
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
4. Về tổ chức kỷ luật

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian
tới

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
8.1. Xếp loại chất lượng đảng viên:
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
8.2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:
Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT A LƯỚI
CHI BỘ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
A Lưới, ngày… tháng… năm 2013
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04/11/2013
của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên: ………….………...……………….… Ngày sinh:……….……………
Chức vụ Đảng: ……………….………………………….………………………...
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………….……………………….....
Đơn vị công tác:……………….………………………….……………………...
Chi bộ……………………………….………………………….
1. Về tư tưởng chính trị
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
4. Về tổ chức kỷ luật
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
7. Phương hướng biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian
tới
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:
(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
8.1. Xếp loại chất lượng đảng viên:
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bản kiểm điểm cá nhân - Trang 2
Bản kiểm điểm cá nhân - Người đăng: ngocdinhqb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản kiểm điểm cá nhân 9 10 898