Ktl-icon-tai-lieu

bản sao

Được đăng lên bởi Thu Hoai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 22/2009
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyển số: 01/2009

GIẤY CHỨNG TỬ
(BẢN SAO)
Họ và tên: VÕ ĐÌNH HÙNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1931
Ghi bằng chữ: Ngày mười tám, tháng tư, năm một ngàn chín trăm ba mươi mốt
Dân tộc:

Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: Khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong, tx. Thái Hòa, tỉnh Nghệ

(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

An
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 181122963
Đã chết vào lúc

phút, ngày 29 tháng 09 năm 2009

Nơi chết: Khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong, tx. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Nguyên nhân chết: Già bệnh chết
Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử:
cấp

Mẫu TP/HT-2010-KT.1.a

giờ

ngày

tháng

do

năm

Nơi đăng ký: Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Ngày, tháng, năm đăng ký: 22/10/2009
Ghi chú: Đăng ký quá hạn
NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG TỬ

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đường

Nguyễn Hữu Cường

Sao từ sổ đăng ký khai tử
Ngày 31 tháng 10 năm 2013
NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG TỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG TỬ
(BẢN SAO)
Họ và tên: VÕ ĐÌNH HÙNG Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1931
Ghi bằng chữ: Ngày mười tám, tháng tư, năm một ngàn chín trăm ba mươi mốt
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: Khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong, tx. Thái Hòa, tỉnh Nghệ
An
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 181122963
Đã chết vào lúc giờ phút, ngày 29 tháng 09 năm 2009
Nơi chết: Khối Nghĩa Sơn, phường Quang Phong, tx. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Nguyên nhân chết: Già bệnh chết
Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: do
cấp ngày tháng năm
Nơi đăng ký: Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Ngày, tháng, năm đăng ký: 22/10/2009
Ghi chú: Đăng ký quá hạn
NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG TỬ
(Đã ký) (Đã ký)
Nguyễn Văn Đường Nguyễn Hữu Cường
Sao từ sổ đăng ký khai tử
Ngày 31 tháng 10 năm 2013
NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG TỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Số: 22/2009
Quyển số: 01/2009
Mẫu TP/HT-2010-KT.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
bản sao - Người đăng: Thu Hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bản sao 9 10 245