Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Được đăng lên bởi bbtram
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MỸ PHU
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

/ BC-UBND

Mỹ phú, ngày 15 tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
giai đoạn năm 2012 - 2013
I. Tình hình tiếp công dân của UBND xã.
- Cơ sở vật chất nơi tiếp công dân: Tiếp công dân tại UBND xã chưa co
văn phòng nơi tiếp riêng, hiện nay nơi tiếp công dân tại văn phòng một cửa xã co
bàn ghế đầy đủ, cán bộ văn phòng UBND xã tiếp công dân thường xuyên.
- Nội dung chủ yếu của người được tiếp: Những vụ dân sự vay mượn nợ,
các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
1 Về nội dung khiếu nại, tố cáo
a/ Nội dung khiếu nại: được …… đơn
b/ Nội dung tố cáo: không
2/ Nguyên nhân phát sinh khiếu nại. tố cáo:
Do mâu thuẩn trong gia đình nên phát sinh khiếu nại.
II. Công tác tiếp dân.
- Tiếp dân thường xuyên:…… vụ, số người được tiếp ……, nội dung chủ
yếu: vay mượn, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Đã xử lý xong.
- Tiếp định kỳ: Vào ngày thứ tư, hàng tuần,
III. Nhận xét, đánh giá:
- Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của TT. Đảng ủy xã và sự chỉ đạo của TT. UBND xã,
nên công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên đúng quy định và giải
quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tránh được những trường
hợp khiếu nại, khiếu khiện đông người, vượt cấp nên tình hình an ninh nông thôn
được đảm bảo.
+ Cán bộ tiếp công dân nhiệt tình trong công tác.
+ Trình độ âm hiểu pháp luật của đại đa số người dân được nâng lên.
Hạn chế:
Trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử
lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Tiếp dân của lãnh đạo và tiếp dân thường xuyên được đảm bào tốt
- Thụ lý đơn đúng thẩm quyền.
- Công tác hòa giải cở đảm bảo đúng lịch đăng ký
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được 37
cuộc co đến 2405 lượt người tham dự.
- Trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tiếp công dân
- Kho khăn:
+ Cơ sở vật chất tiếp công dân còn hạn chế, chưa co phòng tiếp công dân
riêng.
+ Chưa cập nhật kịp thời những văn bản quy định của pháp luật.

IV. Những kiến nghị:
- Đề nghị đầu tư trang bị về cơ sở vật chất.
Trên đây báo cáo của UBND xã Mỹ Phú tình hình công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn năm 2002-2011./.

Nơi nhận:
- Thanh tra huyện;
- TT. Đ...
 
  !"#$%%&
 M ph, ngy 15 thng 10 năm 2012
'('(

 !"#!!"#$
)*$%%*$%+,-.$/!0$12345)
%&'()*%+,-.+,-/012
(+3%+456%+,-(+3 78/02
9:;<97(+3/0+,-1=/5>
7,<<1=1?+@(A,-&B( 1??
<ACD&8,A*>
67$,!8$/9%,-8$#,:+;<"
7,1?EE%
97,
!5-+&>
 -F4G5+&>
).$/+<+,-!0$)
.+,-1=/5EE(A&1=1?+EE7,<
( 1?<ACD&8,A*>H0/8IJ/>
.+KLM::N1:;
)%$4=+:><$%/,<?
.)I?
OH1?&B- <..>H</0(:&BP<..>/0
5+,-1?B61=/5QK(:
K+=@(*D9N/Q4-,-41?@41=
?+61=(1?*+5GG
1? 9>
O97+,-6G4>
O.4G7- C++I)<&1=,-1?-I5>
R
.4B6K<++I)(D+,-/8
IJ%1>
.+,-<I0(:+,-1=/51? 9:
.AIJ%QF D>
3' 9QIKJ
54D+S9++I)(D1?$T
72!U"VI1?1= ,B>
.4G75 97I: +,-
W2
O%&'()*+,-312+3+,-
45>
O1)+)K+=@(9K<++I)>
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trang 2
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo - Người đăng: bbtram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 10 342