Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả thực tiễn thi hành bộ luật hình sự

Được đăng lên bởi Thiện Xuân Cao
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/BC-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự năm 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua
ngày 21 tháng 14 năm 1999 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000).
Từ khi ra đời đến nay, Bộ luật hình sự (BLHS) là công cụ sắc bén của Nhà nước
trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức
và của công dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, sau gần 14 năm thi hành BLHS năm 1999, tình hình đất nước ta
đã có những thay đổi lớn về mọi mặt nên BLHS đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập.
Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về các mặt kinh
tế, xã hội và ngoại giao đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã
hội và hội nhập quốc tế. Điều này đã đặt ra yêu cầu sửa đổi BLHS hiện hành một
cách cơ bản, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
trong tình hình mới. Chính vì vậy, dự án BLHS (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa
XIII quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ này.
Để triển khai xây dựng dự án BLHS (sửa đổi), ngày 10/9/2012 Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng kết
thi hành BLHS. Hoạt động tổng kết này được coi là khâu quan trọng nhằm đánh
giá thực trạng thi hành BLHS, rút ra những hạn chế, bất cập của BLHS trong thực
tiễn để từ đó nghiên cứu đề xuất sửa đổi BLHS nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu
tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án BLHS (sửa đổi), Bộ Tư pháp
đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan thuộc Bộ tổ chức 13 Đoàn khảo sát liên ngành
trung ương tiến hành khảo sát tình hình thi hành BLHS năm 1999 tại 14 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La,
Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An
Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Đồng Nai. Đồng thời, trong 02
năm 2012 và 2013, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức
trong và ngoài nước, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế tô
chức nhiều cuộc hội thảo để bàn về những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình triển
khai dự án BLHS (sửa đổi).
Trên cơ sở kết quả tổng k...
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 35/BC-BTP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015
BÁO CÁO
Kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự năm 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua
ngày 21 tháng 14 năm 1999 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000).
Từ khi ra đời đến nay, Bộ luật hình sự (BLHS) công cụ sắc bén của Nhà nước
trong việc quản xã hội, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức
và của công dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, sau gần 14 năm thi hành BLHS năm 1999, tình hình đất nước ta
đã những thay đổi lớn về mọi mặt nên BLHS đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập.
Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về các mặt kinh
tế, xã hội và ngoại giao đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã
hội hội nhập quốc tế. Điều này đã đặt ra yêu cầu sửa đổi BLHS hiện hành một
cách bản, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm
trong tình hình mới. Chính vậy, dự án BLHS (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa
XIII quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ này.
Để triển khai xây dựng dự án BLHS (sửa đổi), ngày 10/9/2012 Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng kết
thi hành BLHS. Hoạt động tổng kết này được coi khâu quan trọng nhằm đánh
giá thực trạng thi hành BLHS, rút ra những hạn chế, bất cập của BLHS trong thực
tiễn để từ đó nghiên cứu đề xuất sửa đổi BLHS nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu
tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án BLHS (sửa đổi), Bộ Tư pháp
đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan thuộc Bộ tổ chức 13 Đoàn khảo sát liên ngành
trung ương tiến hành khảo sát tình hình thi hành BLHS năm 1999 tại 14 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Nội, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La,
Lạng Sơn, Tĩnh, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An
Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang Đồng Nai. Đồng thời, trong 02
năm 2012 2013, Bộ pháp đã chủ trì, phối hợp với nhiều quan tổ chức
trong ngoài nước, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước quốc tế
chức nhiều cuộc hội thảo để bàn về những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình triển
khai dự án BLHS (sửa đổi).
Trên sở kết quả tổng kết thực tiễn thi hành BLHS tại các Bộ, ngành
Trung ương 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kết quả khảo sát liên
ngành các hội thảo khoa học v sửa đổi BLHS với sự tham gia của nhiều
chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn, Bộ pháp xây dựng Báo
cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành BLHS năm 1999, đồng thời đề xuất những
Báo cáo kết quả thực tiễn thi hành bộ luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả thực tiễn thi hành bộ luật hình sự - Người đăng: Thiện Xuân Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo kết quả thực tiễn thi hành bộ luật hình sự 9 10 134