Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo UBND

Được đăng lên bởi phuduy1201
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND x· an ®ång

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè: … / BC - UBND

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
An §ång, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2013

B¸o c¸o
V/v qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014
KÝnh göi: - Ban ph¸p chÕ H§ND huyÖn

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 22/H§ND - BPC cña ban ph¸p chÕ H§ND huyÖn
ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2014. UBND x· An §ång b¸o c¸o viÖc qu¶n lÝ, sö dông ®Êt
®ai cô thÓ nh sau:
1, VÒ tuyªn truyÒn phæ biÕn, qu¸n triÖt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai
vµ nghÞ quyÕt sè 03 NQ/HU cña huyÖn Quúnh Phô vÒ qu¶n lÝ, sö dông ®Êt ®ai tíi
c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n…
2, ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lÝ nhµ níc vÒ ®Êt cña H§ND, UBND x·,
thÞ trÊn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014…
3, ViÖc qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai t¹i ®Þa ph¬ng sau quy ho¹ch ®Õn nay.
- ViÖc lËp, phª duyÖt vµ thùc hiÖn quy ho¹ch , kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai t¹i
®Þa ph¬ng. Thùc hÖn sù chØ ®¹o cña UBND huyÖn, UBND x· An §ång ®· lËp quy
ho¹ch sö dông ®Êt giai ®o¹n 2011 - 2020 vµ kÕ ho¹ch sö dông dÊt 5 n¨m kú ®Çu
2011 - 2015. §¸p øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi cña ®Þa ph¬ng
®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 3964/Q§ - UBND ngµy 29
th¸ng 10 n¨m 2013. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014 x· ®· sö dông 14.560 m 2 ®Êt x©y
dùng giao th«ng thuû lîi néi ®ång. Quy ho¹ch ®Êt d·n d©n c theo quyÕt ®Þnh sè
372/Q§ - UB ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2013 cña UBND tØnh víi diÖn tÝch thu håi
3.842 m2. LËp hå s¬ tr×nh UBND tØnh thu håi vµ chuyÓn môc ®Ých 8.000 m 2 ®Êt 2
lóa sang ®Êt x©y dùng trêng mÇm non kh«ng cã g× víng m¾c, bÊt cËp. §Êt phôc vô
dù ¸n nhµ m¸y níc s¹ch cÇn ph¶i ®iÒu chØnh bæ sung tõ 3.200 m 2 trong quy ho¹ch
lªn 4.300 m2 theo ®Çu t (lý do thêi ®iÓm lµm quy ho¹ch dù kiÕn nhµ m¸y níc s¹ch
phôc vô 2 x·, th¸ng 5/2014 UBND huyÖn chÊp thuËn ®Çu t víi qui m« 5 x·).
- KÕt qu¶ dån ®iÒn ®æi thöa ®Êt n«ng nghiÖp x· An §ång ®· thùc hiÖn xong
n¨m 2011. Tríc n¨m 2011 mçi hé b×nh qu©n 3,98 thöa, sau dån ®iÒn ®æi thöa mçi
hé cßn 1,9 thöa. Nh©n d©n ®· tù nguyÖn hiÕn ®Êt ®Ó x©y dùng giao th«ng - thñy
lîi néi ®ång vµ mét sè c«ng tr×nh phóc lîi tæng diÖn tÝch 120.042 m 2. Giao th«ng
trong khu d©n c: …… m2 kh«ng cã víng m¾c g×.
- VÒ vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai tæng sè cã 2 vô = 293,37 m2
Trong ®ã: + LÊn chiÕm lu kh«ng giao th«ng 1 vô = 2,37 m2;

+ ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tõ ®Êt lóa sang ao cha ®óng
quy ®Þnh = 291,0 m .
2

UBND x· ®· lËp biªn b¶n vi ph¹m, ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh, yªu
cÇu ngêi vi ph¹m kh¾c phôc hËu qu¶.
- ViÖc cho thuª vµ qu¶n lÝ ®Êt 5% c«ng Ých cña x·. X· An §ång cã 155.840
m ®Êt 5% c«ng...
UBND x· an ®ång
Sè: … / BC - UBND
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
An §ång, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2013
B¸o c¸o
V/v qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014
KÝnh göi: - Ban ph¸p chÕ H§ND huyÖn
Thùc hiÖn c«ng v¨n 22/H§ND - BPC cña ban ph¸p chÕ H§ND huyÖn
ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2014. UBND An §ång b¸o c¸o viÖc qu¶n lÝ, sö dông ®Êt
®ai cô thÓ nh sau:
1, tuyªn truyÒn phæ biÕn, qu¸n triÖt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai
nghÞ quyÕt sè 03 NQ/HU cña huyÖn Quúnh Phô qu¶n lÝ, sö dông ®Êt ®ai tíi
c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n…
2, ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n nhµ níc ®Êt cña H§ND, UBND x·,
thÞ trÊn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014…
3, ViÖc qu¶n lÝ sö dông ®Êt ®ai t¹i ®Þa ph¬ng sau quy ho¹ch ®Õn nay.
- ViÖc lËp, p duyÖt thùc hiÖn quy ho¹ch , kÕ ho¹ch dông ®Êt ®ai t¹i
®Þa ph¬ng. Thùc hÖn chØ ®¹o cña UBND huyÖn, UBND x· An §ång ®· lËp quy
ho¹ch sö dông ®Êt giai ®o¹n 2011 - 2020 ho¹ch sö dông dÊt 5 n¨m ®Çu
2011 - 2015. §¸p øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi cña ®Þa ph¬ng
®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh 3964/Q§ - UBND ngµy 29
th¸ng 10 n¨m 2013. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014 ®· dông 14.560 m
2
®Êt x©y
dùng giao th«ng thuû lîi néi ®ång. Quy ho¹ch ®Êt d·n d©n c theo quyÕt ®Þnh
372/Q§ - UB ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2013 cña UBND tØnh víi diÖn tÝch thu håi
3.842 m
2
. LËp tr×nh UBND tØnh thu håi vµ chuyÓn môc ®Ých 8.000 m
2
®Êt 2
lóa sang ®Êt x©y dùng trêng mÇm non kh«ng víng m¾c, bÊt cËp. §Êt phôc
¸n nhµ m¸y níc s¹ch cÇn ph¶i ®iÒu chØnh sung tõ 3.200 m
2
trong quy ho¹ch
lªn 4.300 m
2
theo ®Çu t ( do thêi ®iÓm lµm quy ho¹ch kiÕn nhµ m¸y níc s¹ch
phôc vô 2 x·, th¸ng 5/2014 UBND huyÖn chÊp thuËn ®Çu t víi qui m« 5 x·).
- KÕt qu¶ dån ®iÒn ®æi thöa ®Êt n«ng nghiÖp An §ång ®· thùc hiÖn xong
n¨m 2011. Tríc n¨m 2011 mçi b×nh qu©n 3,98 thöa, sau dån ®iÒn ®æi thöa mçi
cßn 1,9 thöa. Nh©n d©n ®· tù nguyÖn hiÕn ®Êt ®Ó x©y dùng giao th«ng - thñy
lîi néi ®ång vµ mét sè c«ng tr×nh phóc lîi tæng diÖn tÝch 120.042 m
2
. Giao th«ng
trong khu d©n c: …… m
2
kh«ng cã víng m¾c g×.
- VÒ vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai tæng sè cã 2 vô = 293,37 m
2
Trong ®ã: + LÊn chiÕm lu kh«ng giao th«ng 1 vô = 2,37 m
2
;
Báo cáo UBND - Trang 2
Báo cáo UBND - Người đăng: phuduy1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo UBND 9 10 119