Ktl-icon-tai-lieu

Bảo Hiểm Hàng Hải

Được đăng lên bởi mr-jann94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: KH và CN khai thác Thủy sản
Bộ môn: HÀNG HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: BẢO HIỂM HÀNG HẢI (Maritime insurance)
Mã học phần:
Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Pháp luật hàng hải 1, 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Khoa học Hàng hải
Bộ môn quản lý: Bộ môn Hàng hải
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
- Thảo luận: 5 tiết.
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 60 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm
thân tàu biển, bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm
trách nhiệm dân sự chủ tàu biển và tàu cá hoạt động trong vùng nước nội thủy và vùng biển
Việt Nam; nhằm giúp cho người học biết cách bảo vệ lợi ích của chủ tàu, chủ hàng và các
bên có liên quan trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo hiểm hàng hải
2. Bảo hiểm thân tàu
3. Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển
4. Bảo hiểm P&I
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo hiểm hàng hải
Nội dung
Mức độ
Kiến thức
1. Lịch sử hình thành Bảo hiểm hàng hải.
2
2. Bản chất, chức năng, tác dụng và nguyên tắc của bảo hiểm hàng hải.
2
Thái độ
1. Thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của Bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm
hàng hải nói riêng.
2. Những điều cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm hàng hải
Kỹ năng
1

1. Nắm được quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm.
2. Nắm được các vấn đề có liên quan đến bảo hiểm hàng hải
3. Biết tính toán phí, tỷ lệ phí, số tiền bảo hiểm và số tiền bồi thường trong hoạt
động bảo hiểm hàng hải.
Chủ đề 2: Bảo hiểm thân tàu
Nội dung
Kiến thức
1. Thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm thân tàu biển.
2. Rủi ro trong bảo hiểm thân tàu.
3. Các chi phí và trách nhiệm được bảo hiểm.
4. Điều khoản 3/4 trách nhiệm đâm va.
Thái độ
1. Hiểu biết về hoạt động bảo hiểm hàng hải từ đó nhận thức được việc nên
làm, không nên làm (cần tránh) trong công tác bảo hiểm đối với chủ tàu,
thuyền trưởng, đại lý tàu biển và công ty bảo hiểm.
2. Nhận thức được các rủi ro trong hoạt động hàng hải, bảo hiểm hàng hải
Kỹ năng
1. Nắm được nội dung cơ bản về loại hình bảo hiểm thân tàu biển.
2. Phân biệt giữa loại hình bảo hiểm thân tàu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Viện: KH và CN khai thác Thủy sản Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: HÀNG HẢI
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: BẢO HIỂM HÀNG HẢI (Maritime insurance)
Mã học phần:
Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Pháp luật hàng hải 1, 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Khoa học Hàng hải
Bộ môn quản lý: Bộ môn Hàng hải
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
- Thảo luận: 5 tiết.
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 60 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm
thân tàu biển, bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm
trách nhiệm dân sự chủ tàu biển và tàu hoạt động trong vùng nước nội thủy và vùng biển
Việt Nam; nhằm giúp cho người học biết cách bảo vệ lợi ích của chủ tàu, chủ hàng các
bên có liên quan trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo hiểm hàng hải
2. Bảo hiểm thân tàu
3. Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển
4. Bảo hiểm P&I
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo hiểm hàng hải
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Lịch sử hình thành Bảo hiểm hàng hải.
2. Bản chất, chức năng, tác dụng và nguyên tắc của bảo hiểm hàng hải.
2
2
Thái độ
1. Thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của Bảo hiểm nói chung Bảo hiểm
hàng hải nói riêng.
2. Những điều cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm hàng hải
Kỹ năng
1
Bảo Hiểm Hàng Hải - Trang 2
Bảo Hiểm Hàng Hải - Người đăng: mr-jann94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảo Hiểm Hàng Hải 9 10 383