Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN NGẠCH

Được đăng lên bởi ptththongnhat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN NGẠCH
V/v xét chuyển ngạch cho công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch
Thời gian: lúc 14 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2014
Địa điểm : hội trường trường THPT Thống Nhất
Thành phần : Liên tịch
I. Nội dung
1. Đ/c Hồ Ngọc Tùng quán triệt tinh thần cuộc họp xét chuyển ngạch cho cán bộ công chức, viên
chức đủ điều kiện tiêu chuẩn chuyển ngạch.
2. Đ/ c Vi Văn Hùng chủ tịch công đoàn hướng dẫn các quy định và tiêu chí xét chuyển ngạch.
3 Liên tịch tiến hành xét chuyển ngạch
- Các đồng chí đủ điều kiện xét chuyển ngạch đọc bản tự kiểm cá nhân (biên bản kèm theo)
- Các tổ trưởng thông qua biên bản xét chuyển ngạch.
- Liên tịch nhận xét ưu khuyết điểm cho từng đồng chí và biểu quyết, quyết định chuyển ngạch
cho từng đồng chí
- Kết quả 100% liên tịch đồng ý chuyển ngạch cho các đồng chí
4. Danh sách cán bộ giáo viên xét chuyển ngạch
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1
2
3

NGUYỄN PHÚ SỰ
LÊ BÁ LUÂN
PHẠM THỊ NHÀI

GV-BTĐ
GV
GV

MÃ NGẠCH
CŨ
15a202
15c207
15c207

MÃ NGẠCH
MỚI
15.113
15.113
15.113

TRÌNH ĐỘ

GHI
CHÚ

ĐẠI HỌC
ĐẠI HỌC
ĐẠI HỌC

Trên đây là biên bản xét chuyển ngạch cho cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường
kính mong ban lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện chuyển ngạch cho các đồng chí có
tên trên .
Xin chânh thành cảm ơn!
BAN GIÁM HIỆU

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày
THƯ KÍ

Lê Tĩnh

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN NGẠCH
V/v xét chuyển ngạch cho công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch
Thời gian: lúc 14 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2014
Địa điểm : hội trường trường THPT Thống Nhất
Thành phần : Liên tịch
I. Nội dung
1. Đ/c Hồ Ngọc Tùng quán triệt tinh thần cuộc họp xét chuyển ngạch cho cán bộ công chức, viên
chức đủ điều kiện tiêu chuẩn chuyển ngạch.
2. Đ/ c Vi Văn Hùng chủ tịch công đoàn hướng dẫn các quy định và tiêu chí xét chuyển ngạch.
3 Liên tịch tiến hành xét chuyển ngạch
- Các đồng chí đủ điều kiện xét chuyển ngạch đọc bản tự kiểm cá nhân (biên bản kèm theo)
- Các tổ trưởng thông qua biên bản xét chuyển ngạch.
- Liên tịch nhận xét ưu khuyết điểm cho từng đồng chí và biểu quyết, quyết định chuyển ngạch
cho từng đồng chí
- Kết quả 100% liên tịch đồng ý chuyển ngạch cho các đồng chí
4. Danh sách cán bộ giáo viên xét chuyển ngạch
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ MÃ NGẠCH
MÃ NGẠCH
MỚI
TRÌNH ĐỘ GHI
CHÚ
1 NGUYỄN PHÚ SỰ GV-BTĐ 15a202 15.113 ĐẠI HỌC
2 LÊ BÁ LUÂN GV 15c207 15.113 ĐẠI HỌC
3 PHẠM THỊ NHÀI GV 15c207 15.113 ĐẠI HỌC
Trên đây là biên bản xét chuyển ngạch cho cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường
kính mong ban lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện chuyển ngạch cho các đồng chí có
tên trên .
Xin chânh thành cảm ơn!
Biên bản kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày
BAN GIÁM HIỆU THƯ KÍ
Lê Tĩnh
BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN NGẠCH - Người đăng: ptththongnhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN NGẠCH 9 10 675