Ktl-icon-tai-lieu

biên bản thanh lý hợp đồng

Được đăng lên bởi do-ngan-huyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………o0o……..
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ...........
Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty
............ và Công ty ...........
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông : ..........
Chức danh
: Giám đốc
Số điện thoại
: .........
Fax: ..........
MST
: ...............................
Sau đây gọi tắt là Bên A
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông : ..........
Chức danh
: Giám đốc
Số điện thoại
: .........
Fax: ..........
MST
: ...............................
Sau đây gọi tắt là bên B.
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.
ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:
ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp
số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......
ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
− Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
+ Giá trị hợp đồng trước thuế:
+ Thuế VAT:
+ Giá trị hợp đồng sau thuế:
− Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền
trên ..........................
1/2

ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của
Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký
ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý
như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

2/2

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………o0o……..
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ...........
Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty
............ và Công ty ...........
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông : ..........
Chức danh : Giám đốc
Số điện thoại : ......... Fax: ..........
MST : ...............................
Sau đây gọi tắt là Bên A
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông : ..........
Chức danh : Giám đốc
Số điện thoại : ......... Fax: ..........
MST : ...............................
Sau đây gọi tắt là bên B.
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.
ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:
ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp
số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......
ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
+ Giá trị hợp đồng trước thuế:
+ Thuế VAT:
+ Giá trị hợp đồng sau thuế:
Phương thức thanh toán: n A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền
trên ..........................
1/2
biên bản thanh lý hợp đồng - Trang 2
biên bản thanh lý hợp đồng - Người đăng: do-ngan-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
biên bản thanh lý hợp đồng 9 10 848