Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận khoa học bộ luật luật hình sự tập 3

Được đăng lên bởi Cừu Xám
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 5464 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG XIII VÀ CHƯƠNG XV
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ
CỦA CÔNG DÂN VÀ CÁC TỘI XÂM PHẠM
CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI GIỚI THIỆU

2
Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21
tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt
là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm
1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991,
ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.
Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách
hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc
bén trong đấu tranh phòng và chống tội phạm, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân,
đảm bảo hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
So với Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999 có nhiều quy định
mới về tội phạm và hình phạt. Do đó việc hiểu và áp dụng các quy định của Bộ luật
hình sự về tội phạm và hình phạt là một vấn đề rất quan trọng. Ngày 17 tháng 2 năm
2000, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Bộ
luật hình sự đã nhấn mạnh: "Công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự phải
được tiến hành sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thuộc lực lượng
vũ trang và trong nhân dân, làm cho mọi người năm được nội dung cơ bản của Bộ
luật, nhất là những nội dung mới được sửa đổi bổ sung để nghiêm chỉnh chấp hành".
Với ý nghĩa trên, tiếp theo cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm
1999 (phần chung)” và các cuốn "bình luận Bộ luật hình sự (phần riêng) về các tội
xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người và các tội xâm
phạm sở hữu” Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tiếp cuốn "BÌNH
LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN RIÊNG) CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN
TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN VÀ CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH” của tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học, Phó
chánh toà Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao, người đã nhiều năm nghiên cứu,
giảng dạy và cho công bố nhiều tác phẩm bình luận khoa học về Bộ luật hình sự và
cũng là người trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án về các tội xâm phạm quyền tự do,
dân chủ của công dân và các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.
Dựa vào các quy định của chương XIII và chư...
ĐINH VĂN QUẾ
THẠC SĨ LUẬT HỌC - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
PHẦN CÁC TỘI PHẠM
CHƯƠNG XIII VÀ CHƯƠNG XV
C TỘI XÂM PHẠM QUYỀN T DO,N CHỦ
CỦA CÔNG DÂNC TỘI XÂM PHẠM
CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LỜI GIỚI THIỆU
Bình luận khoa học bộ luật luật hình sự tập 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận khoa học bộ luật luật hình sự tập 3 - Người đăng: Cừu Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
Bình luận khoa học bộ luật luật hình sự tập 3 9 10 88