Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN

Được đăng lên bởi Pisu Mancunian
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

II.

NỘI DUNG

TRANG
2
2

1. Tiêu chí thành viên

2

2. Các lần mở rộng và ý nghĩa các lần mở rộng thành viên đối với

3

ASEAN và các quốc gia gia nhập
III. KẾT LUẬN

4

1

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8 tháng

8 năm 1967 trên cơ sở Tuyên bố Băng-cốc, với 5 nước thành viên ban đầu là Inđô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Sau 40 năm tồn tại và
phát triển với nhiều thăng trầm, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác
khu vực liên Chính phủ bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á (thêm 5 nước là
Brunei, Cămpuchia, Lào, Mianma và Việt Nam), là một thực thể chính trị-kinh tế
quan trọng ở Châu Á-Thái Bình Dương và là đối tác không thể thiếu trong chính
sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. Việc mở
rộng thành viên góp phần mở rộng quy mô, tầm ảnh hưởng và phát triển vững
mạnh của hiệp hội. Để làm rõ hơn về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN
em chọn đề tài:
Bình luận về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN:
-

Tiêu chí thành viên;

-

Các lần mở rộng;

- Ý nghĩa của việc mở rộng thành viên viên ( đối với ASEAN và các quốc gia
gia nhập).
II.

NỘI DUNG

1. Tiêu chí thành viên

Căn cứ vào điểm 4 Tuyên bố Bangkok năm 1967 thì: '' Hiệp hội này mở rộng
cho tất cả các các quốc gia khu vực Đông Nam Á tán thành tôn chỉ, nguyên tắc
và mục đích nói trên tham gia''. Các quốc gia sáng lập ASEAN (ASEAN 5)
không đặt ra những yêu cầu về chính trị và khẳng định quan điểm của các quốc
gia này là ASEAN không phải là tổ chức chính trị hoặc quân sự của các quốc
gia theo xu hướng thân phương Tây và đối đầu với các quốc gia có chế độ
chính trị khác như Lào, Việt Nam. Các nứớc muốn trở thành thành viên của tổ
2

chức này phải tán thành các tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc của ASEAN.
Hiến chương ASEAN ra đời đã kế thừa Tuyên bố Bangkok và cũng đã cụ thể
hóa các điều kiện để trở thành thành viên Tổ chức, cụ thể:
-

Có vị trí nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á.

-

Được tất cả quốc gia thành viên ASEAN công nhận.

-

Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương ASEAN.

-

Có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ thành viên.
Tiêu chí thứ nhất khẳng định tính chất khu vực của ASEAN mặc dù so với

một số tổ chức quốc tế khu vực khác như Liên minh Châu Âu, Tổ chức thống nhất
châu mỹ, Liên minh châu phi,…phạm vi khu vực của ASEAN hẹp hơn nhiều. Tính
chất khu vực của ASEAN chỉ thuần túy dựa trên yếu tố địa lý. Trên cơ sở chủ
quyền, gia nhập tổ c...
MỤC LỤC
TRANG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2
II. NỘI DUNG 2
1. Tiêu chí thành viên 2
2. Các lần mở rộng và ý nghĩa các lần mở rộng thành viên đối với
ASEAN và các quốc gia gia nhập
3
III. KẾT LUẬN 4
1
Bình luận về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN - Trang 2
Bình luận về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN - Người đăng: Pisu Mancunian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bình luận về quá trình mở rộng thành viên của ASEAN 9 10 838