Ktl-icon-tai-lieu

Bộ bài tập thương mại

Được đăng lên bởi nguyenminhquan12p
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Luật Thương mại - 2013

Bộ bài tập Luật Thương mại 1
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

BỘ BÀI TẬP
LUẬT THƯƠNG MẠI (MODULE 1)
(Dùng cho các lớp học từ tháng 8 năm 2013)

Một số lưu ý:
1. SV được tự do lựa chọn bài tập cá nhân
2. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được
phép chọn trùng bài tập
3. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn

Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập
2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật
thương mại - ĐH Luật Hà Nội”.
1

Bộ môn Luật Thương mại - 2013

Bộ bài tập Luật Thương mại 1
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 - 2013

BÀI TẬP TUẦN SỐ 1 (TM1.T1)
TM1.T1 - 1. Nêu nhận xét về các khẳng định sau:
1. Mọi chủ thể kinh doanh đều là thương nhân.
2. Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
TM1.T1 - 2.
Phân tích bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân. Theo anh, chị, doanh
nghiệp tư nhân có những ưu thế và hạn chế gì so với công ty hợp danh?
TM1.T1 - 3.
Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.
Anh, chị hiểu như thế nào về quy định: “Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn
bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.
TM1.T1 - 4. Nêu nhận xét về các khẳng định sau:
1. Các thành viên hợp danh có quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề quản lý
của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty
2. Vốn của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần
TM1.T1 - 5.
Phân tích đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh. Anh, chị giải thích rõ quy
định thành viên hợp danh có nghĩa vụ: “Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số
nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công
ty” (Điểm đ khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2005).
TM1.T1 - 6. Nêu nhận xét về các khẳng định sau:
1. Người lao động trong doanh nghiệp tư nhân có thể góp vốn vào doanh nghiệp
tư nhân, được chia lợi nhuận nếu doanh nghiệp kinh doanh có lãi và đã thực hiện các
nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
2. Giám đốc công ty hợp danh phải là thành viên công ty hợp danh
TM1.T1 - 7. Nêu nhận xét về các khẳng định sau:
Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm c...
Bộ môn Luật Thương mại - 2013 Bộ bài tập Luật Thương mại 1
Dùng cho các lớp học từ Tháng 8 - 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
BỘ BÀI TẬP
LUẬT THƯƠNG MẠI (MODULE 1)
(Dùng cho các lớp học từ tháng 8 năm 2013)
Một số lưu ý:
1. SV được tự do lựa chọn bài tập cá nhân
2. Đối với BT nhóm, 3 nhóm trong một lớp thảo luận không được
phép chọn trùng bài tập
3. Ghi rõ nguồn trích dẫn đối với từng đoạn viết có trích dẫn
Lưu ý:
1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình
quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập
2. Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: "Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật
thương mại - ĐH Luật Hà Nội”.
1
Bộ bài tập thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ bài tập thương mại - Người đăng: nguyenminhquan12p
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bộ bài tập thương mại 9 10 292