Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Luật Hình Sự

Được đăng lên bởi phanhung12081995
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ
15/1999/QH10

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh
phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi
ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì
trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong
một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng
thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến
trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những
nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm
1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và
chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh
chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người
phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần,
ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và
chống tội phạm.
Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ
quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của
nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội
chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân
theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người
phạm tội.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu
trách nhiệm hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công
minh theo đúng pháp luật.
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ,
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa ...
B LUT HÌNH S
CA NƯỚC CNG HOÀ XÃ H I CH NGHĨ A VI T NAM S
15/1999/QH10
L I NÓI ĐẦU
Pháp lut hình s là mt trong nhng công c sc bén, hu hiu để đấu tranh
phòng nga và chng ti phm, góp phn đắc lc vào vic bo v độc lp, ch quyn,
thng nht và toàn vn lãnh th ca T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa, bo v li
ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca công dân, t chc, góp phn duy trì
trt t an toàn xã hi, trt t qun lý kinh tế, bo đảm cho mi người được sng trong
mt môi trường xã hi và sinh thái an toàn, lành mnh, mang tính nhân văn cao. Đồng
thi, pháp lut hình s góp phn tích cc loi b nhng yếu t gây cn tr cho tiến
trình đổi mi và s nghip công nghip hoá, hin đại hoá đất nước vì mc tiêu dân
giàu, nước mnh, xã hi công bng, văn minh.
B lut hình s này được xây dng trên cơ s kế tha và phát huy nhng
nguyên tc, chế định pháp lut hình s ca nước ta, nht là ca B lut hình s năm
1985, cũng như nhng bài hc kinh nghim t thc tin đấu tranh phòng nga và
chng ti phm trong nhiu thp k qua ca quá trình xây dng và bo v T quc.
B lut hình s th hin tinh thn ch động phòng nga và kiên quyết đấu tranh
chng ti phm và thông qua hình pht để răn đe, giáo dc, cm hoá, ci to người
phm ti tr thành người lương thin; qua đó, bi dưỡng cho mi công dân tinh thn,
ý thc làm ch xã hi, ý thc tuân th pháp lut, ch động tham gia phòng nga và
chng ti phm.
Thi hành nghiêm chnh B lut hình s là nhim v chung ca tt c các cơ
quan, t chc và toàn th nhân dân.
PHN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIU KHON CƠ BN
Điu 1. Nhim v ca B lut hình s
B lut hình s có nhim v bo v chế độ xã hi ch nghĩa, quyn làm ch ca
nhân dân, bo v quyn bình đẳng gia đồng bào các dân tc, bo v li ích ca Nhà
nước, quyn, li ích hp pháp ca công dân, t chc, bo v trt t pháp lut xã hi
ch nghĩa, chng mi hành vi phm ti; đồng thi giáo dc mi người ý thc tuân
theo pháp lut, đấu tranh phòng nga và chng ti phm.
Để thc hin nhim v đó, B lut quy định ti phm và hình pht đối vi người
phm ti.
Bộ Luật Hình Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Luật Hình Sự - Người đăng: phanhung12081995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Bộ Luật Hình Sự 9 10 642