Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 1999 sửa đổi bổ sung 2009

Được đăng lên bởi Khánh
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BLOG: 
Bộ Luật Hình Sự
Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10
Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009
LỜI NÓI ĐẦU
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh
phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp
phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người
được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính
nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố
gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên
tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985,
cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống
tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh
chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người
phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh


1

thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng
ngừa và chống tội phạm.
Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan,
tổ chức và toàn thể nhân dân.
PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN
Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của
nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật
xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý
thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người
phạm tội.
Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách
nhiệm hình sự.
Điều 3. Nguyên tắc xử lý
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công
minh theo đúng pháp luật.
WWW.ThoLaw....
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BLOG: WWW.ThoLaw.Wordpress.Com
Bộ Luật Hình Sự
Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10
Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009
LỜI NÓI ĐẦU
Pháp luật hình sự một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh
phòng ngừa chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ
quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của T quốc Việt Nam hội chủ nghĩa,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp
phần duy trì trật tự an toàn hội, trật t quản kinh tế, bảo đảm cho mọi người
được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính
nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu t
gây cản trở cho tiến trình đổi mới sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ luật hình sự này được xây dựng trên sở kế thừa và phát huy những nguyên
tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bluật nh sự năm 1985,
cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống
tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình s thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh
chống tội phạm và thông qua nh phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người
phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh
WWW.ThoLaw.Wordpress.Com
1
Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 1999 sửa đổi bổ sung 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 1999 sửa đổi bổ sung 2009 - Người đăng: Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 1999 sửa đổi bổ sung 2009 9 10 13