Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Luật Lao động 1994 Số 35-L/CTN

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35-L/CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1994
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật
chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và
hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của
người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và
quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong
đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ Luật Lao động thể chế hoá đường lối đổi mới
của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản
lý lao động.
Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của
người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng
lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp
phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân
tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã
hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao
động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao
động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên
quan trực tiếp với quan hệ lao động.
Điều 2.
Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức,
cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế,
các hình thức sở hữu.

Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia
đình và một số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.
Điều 3. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng
trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ
chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp
dụng của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường
hợp điều...
QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 35-L/CTN Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1994
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
Lao động hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật
chất và các giá trtinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng
hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vcủa người lao động của
người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng
quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vậy có vị tquan trọng trong
đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.
Kế thừa phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ Luật Lao động thể chế hoá đường lối đổi mới
của Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp ớc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam m 1992 về lao động, về sử dụng và quản
lý lao động.
Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích các quyền khác của
người lao động, đồng thời bảo vquyền lợi ích hp pháp của người sdụng
lao động, tạo điều kiện cho mi quan hlao đng được i hổn định, góp
phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân
tay, của người quản lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng tiến b
hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng quản lao
động, góp phần công nghiệp h, hiện đại hoá đất nước sự nghiệp dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Cơng I
NHỮNG QUY ĐNH CHUNG
Điều 1. Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao
động làm ng ăn ơng với người sử dụng lao động và các quan hxã hội liên
quan trực tiếp với quan hệ lao đng.
Điều 2.
Bộ Luật Lao động được áp dng đối với mọi người lao động, mi tchức,
nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao đng, thuộc các thành phần kinh tế,
các hình thức sở hữu.
Bộ Luật Lao động 1994 Số 35-L/CTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Luật Lao động 1994 Số 35-L/CTN - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bộ Luật Lao động 1994 Số 35-L/CTN 9 10 683