Ktl-icon-tai-lieu

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Được đăng lên bởi crystalfm
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5774 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUỐC HỘI
Số: 24/2004/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004
BỘ LUẬT
TỐ TỤNG DÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
và thi hành án dân sự.
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố
tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về
tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
(sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án
giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,
thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục
giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự)
tại Toà án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của
người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang
nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm
cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công
minh và đúng pháp luật.
Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và
1

lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; giáo dục mọi người nghiêm
chỉnh chấp hành pháp luật.
Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự
1. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng
dân sự trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng
dân sự do cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tiến hành ở nước ngoài.
3. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với việc giải quyết vụ
việc dân sự có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài t...
QUỐC HỘI
Số: 24/2004/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004
BỘ LUẬT
TỐ TỤNG DÂN SỰ
Căn cứ vào Hiến pháp ớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
và thi hành án dân sự.
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc bản trong tố
tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để T án giải quyết các vụ án v
tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
(sau đây gọi chung là vụ án dân sự) trình tự, thủ tục yêu cầu đ Toà án
giải quyết c việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,
thương mại, lao động (sau đây gọi chung việc dân sự); trình tự, thủ tục
giải quyết v án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung vụ việc dân sự)
tại Tán; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ của
người tham gia tố tụng, của nhân, quan nhà nước, đơn vị trang
nhân dân, t chức kinh tế, tổ chức chính trị, t chức chính trị - hội, tổ
chức chính trị hội - nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội - nghề
nghiệp (sau đây gọi chung quan, tổ chức) liên quan nhằm bảo đảm
cho việc giải quyết các v việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công
minh và đúng pháp luật.
Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng
cường pháp chế hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà ớc, quyền và
1
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Người đăng: crystalfm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 9 10 656