Ktl-icon-tai-lieu

Các văn bản căn cứ để lập dự toán công trình

Được đăng lên bởi phantienminh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
(cập nhật đến 22.02.2011)
Xin lưu ý: Có nhiều văn bản có thể đã hết hiệu lực nhưng vẫn có thể phục vụ việc
lập dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán nên vẫn được thống kê trong list này. Ngoài
ra do mức độ hiểu biết còn hạn chế, nhiều văn bản chưa được thống kê vào đây,
kính mong các đồng nghiệp bổ sung để chúng ta có thể hoàn thiện hệ thống văn
bản giúp ích cho việc lập dự toán công trình!
Trân trọng cảm ơn! (levinhxd)
1,Các văn bản chính:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ v ề qu ản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về s ửa đổi b ổ
sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ v ề qu ản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Thay thế cho nghị định 99/2007/N Đ-CP)
- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp
tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê m ướn
lao động; (Thay thế cho nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009)
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng V/v h ướng d ẫn
việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; (Thay thế thông tư
05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007)
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng d ẫn
việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 Hướng dẫn phân loại v ật liệu tính
vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây l ắp công trình xây dựng
- Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính h ướng d ẫn thi
hành Luật thuế Giá trị gia tăng;
2, Định mức – Đơn giá:
- Định mức số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Xây dựng;
- Định mức số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Lắp đặt công bố;
- Định mức số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Khảo sát;
- Định mức số 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần thí nghiệm xây d ựng
- Định mức số 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng – ĐM Phần thí nghiệm điện đường dây
và trạm biến áp.
- Định mức số 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng – ĐM phần lắp máy và thi ết bị công
nghệ
- Định mức số 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần truyền d ẫn phát sóng
truyền hình
- Định mức số 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Vật tư
- Định mức số 1129/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng - ĐM Phần sửa chữa (Thay thế ĐM
1778)
- Bảng giá ca máy 257/BTTTT-KHT...
CÁC V N B N C N C L P D TOÁN CÔNG TRÌNHĂ Ă ĐỂ
(c p nh t n 22.02.2011) đế
Xin l u ý:ư Có nhi u v n b n có th ã h t hi u l c nh ng v n có th ph c v vi c ă đ ế ư
l p d toán, l p h s thanh quy t toán nên v n c th ng kê trong list này. Ngoài ơ ế đượ
ra do m c hi u bi t còn h n ch , nhi u v n b n ch a c th ng kê vào ây, độ ế ế ă ư đượ đ
kính mong các ng nghi p b sung chúng ta có th hoàn thi n h th ng v n đồ để ă
b n giúp ích cho vi c l p d toán công trình!
Trân tr ng c m n! ơ (levinhxd)
1,Các v n b n chính:ă
- Lu t xây d ng s 16/2003/QH11, Qu c h i khoá XI, k h p th 4;
- Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 n m 2009 c a Chính ph v qu n đị Đ ă
lý d án u t xây d ng công trình; Ngh nh s 83/2009/N -CP v s a i b đầ ư đị Đ đổ
sung m t s i u Ngh nh s 12/2009/N -CP; đ đị Đ
- Ngh nh s 112/2009/N -CP ngày 14 tháng 12 n m 2009 c a Chính ph v qu n đị Đ ă
lý chi phí u t xây d ng công trình (Thay th cho ngh nh 99/2007/N -CP)đầ ư ế đị Đ
- Ngh nh s 108/2010/N -CP ngày 29/10/2010 c a Chính ph Quy nh m c đị Đ đị
l ng t i thi u vùng i v i ng i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p ươ đố ườ độ
tác, trang tr i, h gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t nam có thuê m n đ ướ
lao ng; (Thay th cho ngh nh 97/2009/N -CP ngày 30/10/2009)độ ế đị Đ
- Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 c a B Xây d ng V/v h ng d n ư ướ
vi c l p và qu n lý chi phí u t xây d ng công trình; (Thay th thông t đầ ư ế ư
05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007)
- Thông t s 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 c a B Xây d ng V/v h ng d n ư ư
vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng;
- Thông t s 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 H ng d n phân lo i v t li u tính ư ướ
vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình xây d ng ế
- Thông t 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài Chính h ng d n thi ư ướ
hành Lu t thu Giá tr gia t ng; ế ă
2, nh m c n giá:Đị Đơ
- nh m c s 1776/BXD-VP c a B Xây d ng - M Ph n Xây d ng;Đị Đ
- nh m c s 1777/BXD-VP c a B Xây d ng - M Ph n L p t công b ;Đị Đ đặ
- nh m c s 1779/BXD-VP c a B Xây d ng - M Ph n Kh o sát;Đị Đ
- nh m c s 1780/BXD-VP c a B Xây d ng - M Ph n thí nghi m xây d ngĐị Đ
- nh m c s 1781/BXD-VP c a B Xây d ng – M Ph n thí nghi m i n ng dâyĐị Đ đ đườ
và tr m bi n áp. ế
- nh m c s 1782/BXD-VP c a B Xây d ng – M ph n l p máy và thi t b công Đị Đ ế
ngh
- nh m c s 1783/BXD-VP c a B Xây d ng - M Ph n truy n d n phát sóng Đị Đ
truy n hình
- nh m c s 1784/BXD-VP c a B Xây d ng - M V t tĐị Đ ư
- nh m c s 1129/Q -BXD c a B Xây d ng - M Ph n s a ch a (Thay th M Đị Đ Đ ế Đ
1778)
- B ng giá ca máy 257/BTTTT-KHTC c a B Truy n thông thông tin v i công trình
b u chính vi n thôngư
- nh m c 257/BTTTT-KHTC c a B Truy n thông thông tin – M XD công trình b u Đị Đ ư
chính vi n thông
- nh m c s 273/2007/BXD-VP c a B xây d ng – M ph n Duy trì cây xanh ô Đị Đ đ
Các văn bản căn cứ để lập dự toán công trình - Trang 2
Các văn bản căn cứ để lập dự toán công trình - Người đăng: phantienminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các văn bản căn cứ để lập dự toán công trình 9 10 429