Ktl-icon-tai-lieu

Các vụ án dân sự điển hình

Được đăng lên bởi huynhthidiemmi1-gmail-com
Số trang: 309 trang   |   Lượt xem: 6027 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Phần I. Các vụ việc pháp luật về dân sự

Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại

BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU CÁC VỤ VIỆC PHÁP LUẬT
VỀ DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI

HÀ NỘI - 2012

571

572

Phần I. Các vụ việc pháp luật về dân sự

Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại

571

572

Phần I. Các vụ việc pháp luật về dân sự

Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN:
Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án
TỔ CHỨC BIÊN SOẠN:
Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp
Phạm Thị Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp
THAM GIA BIÊN SOẠN:
1. ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Học viện Tư pháp
2. ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga, Học viện Tư pháp

571

572

Phần I. Các vụ việc pháp luật về dân sự

Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại

LỜI GIỚI THIỆU
Ngày 27/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 270/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: “Củng cố, kiện toàn và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước ” thuộc
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012. Một trong các hoạt động của Đề án là cung cấp,
hỗ trợ tài liệu nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho các đối tượng của Đề án, góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội
ngũ thực hiện công tác này trong thời kỳ mới.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với những người trực
tiếp thực hiện công tác này, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Ban chỉ đạo Đề án tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất
bản Tư pháp xuất bản cuốn: “Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại”. Cuốn sách cung cấp cho báo cáo viên các vụ
việc pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại đã và đang diễn ra phổ biến trên thực tế như thừa kế, ly hôn, các hợp đồng
thuê, hợp đồng tín dụng, hợp đồng góp vốn… cùng với đó là những bình luận pháp luật và hướng giải quyết của các tác giả về những
vụ việc trên.
Ban chỉ đạo Đề án trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tập thể tác giả và sự phối hợp tích cực của Vụ Phổ biến, giáo dục
pháp luật - Thường trực Ban chỉ đạo Đề án để hoàn thành cuốn sách này.
Xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc về nội dung cuốn sách.
Tháng 12/2012
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

571

572

Phần I. Các vụ việc pháp luật về dân sự

Tìm hiểu các vụ việc pháp luậ...
Phn I. Các v vic pháp lut về dân s Tìm hiểu các vụ việc pháp luật về dân sự, thương mại
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TÌM HIỂU CÁC VỤ VIỆC PHÁP LUẬT
VỀ DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI - 2012
571 572
Các vụ án dân sự điển hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vụ án dân sự điển hình - Người đăng: huynhthidiemmi1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
309 Vietnamese
Các vụ án dân sự điển hình 9 10 442