Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi nhận định môn lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi v-huythinh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Thạc sĩ Lê Viết Tuấn
Giảng viên Tổ Bộ môn Lý luận, Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Tp.HCM
A.

Lý luận về Nhà nước
I.

II.

Chương Một : Nguồn gốc Nhà nước
1.
Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích mâu thuẫn
2.
3.
4.
5.

gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
Xã hội có giai cấp là xã hội có nhà nước.
Nhà nước là một hiện tượng bất biến của xã hội.
Quyền lực chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp.
Học thuyết Thần quyền về nguồn gốc của nhà nước luôn cho rằng Thượng đế trực tiếp

6.

trao quyền thống trị dân chúng cho nhà Vua.
Học thuyết khế ước xã hội về nguồn gốc của nhà nước cho rằng nhà nước là sản phẩm

7.

của một hợp đồng được kí kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên.
Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kì cuối của chế độ công xã nguyên thủy đã

8.

dẫn đến sự phân hóa tài sản và chế độ tư hữu xuất hiện.
Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kì cuối của chế độ công xã nguyên thủy đã

9.

dẫn đến mâu thuẫn giai cấp “chín mùi” và sự hình thành nhà nước.
Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời kì cuối của chế độ công xã nguyên thủy là

10.

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện nhà nước.
Khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì nhà nước sẽ hình thành, do vậy nhà

11.

nước là một sản phẩm, một hiện tượng tất yếu phải có của xã hội.
Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hình thành nhà

12.

nước.
Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng nhà nước không phải là hiện tượng bất biến,

nhà nước sẽ bị tiêu vong.
Chương Hai : Bản chất Nhà nước.
13.
Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là nhà nước chỉ thuộc về một
14.

giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.
Nhà nước mang tính giai cấp vì xét về nguồn gốc nhà nước, nhà nước ra đời khi mâu

15.

thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
Quyền lực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất so với quyền lực chính trị và tư tưởng
bởi nó tạo nên sự lệ thuộc cơ bản nhất giữa giai cấp bị trị đối với giai cấp thống trị.

16.

Quyền lực chính trị là cơ bản và quan trọng nhất so với quyền lực kinh tế và tư tưởng
vì đó là sự bảo đảm cai trị bằng cưỡng chế của giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị,

17.

là phương thức để giành chính quyến về tay giai cấp thống trị.
Quyền lực tư tưởng chỉ thể hiện vai trò quan trọng trong những nhà nước quân chủ

18.

mang nặng tính duy...
CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Thạc sĩ Lê Viết Tuấn
Giảng viên Tổ Bộ môn Lý luận, Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Tp.HCM
A. Lý luận về Nhà nước
I. Chương Một : Nguồn gốc Nhà nước
1. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp có lợi ích mâu thuẫn
gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
2. Xã hội có giai cấp là xã hội có nhà nước.
3. Nhà nước là một hiện tượng bất biến của xã hội.
4. Quyền lực chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp.
5. Học thuyết Thần quyền về nguồn gốc của nhà nước luôn cho rằng Thượng đế trực tiếp
trao quyền thống trị dân chúng cho nhà Vua.
6. Học thuyết khế ước hội về nguồn gốc của nhà nước cho rằng nhà nước sản phẩm
của một hợp đồng được kí kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên.
7. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời cuối của chế độ côngnguyên thủy đã
dẫn đến sự phân hóa tài sản và chế độ tư hữu xuất hiện.
8. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời cuối của chế độ côngnguyên thủy đã
dẫn đến mâu thuẫn giai cấp “chín mùi” và sự hình thành nhà nước.
9. Ba lần phân công lao động diễn ra vào thời cuối của chế độ công nguyên thủy
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện nhà nước.
10. Khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì nhà nước sẽ hình thành, do vậy nhà
nước là một sản phẩm, một hiện tượng tất yếu phải có của xã hội.
11. Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hình thành nhà
nước.
12. Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng nhà nước không phải là hiện tượng bất biến,
nhà nước sẽ bị tiêu vong.
II. Chương Hai : Bản chất Nhà nước.
13. Nhà nước một hiện tượng tính giai cấp nghĩa n nước ch thuộc về một
giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.
14. Nhà nước mang tính giai cấp xét về nguồn gốc nhà nước, nhà nước ra đời khi mâu
thuẫn gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
15. Quyền lực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất so với quyền lực chính trị tưởng
bởi nó tạo nên sự lệ thuộc cơ bản nhất giữa giai cấp bị trị đối với giai cấp thống trị.
Câu hỏi nhận định môn lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi nhận định môn lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: v-huythinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Câu hỏi nhận định môn lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 770