Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi kyodung1995
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1. TỰ LUẬN:
Câu 1. Khái niệm và hình thức Nhà nước:
- Khái niệm: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ
máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt,
nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị
trong xã hội.
- Hình thức nhà nước: Là cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện quyền lực
nhà nước của giai cấp thống trị, bao gồm 3 yếu tố: Hình thức chính thể; Hình thức
cấu trúc; và chế độ chính trị;
a/ Hình thức chính thể: Là cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối
cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó. Hình thức
chính thể có 2 dạng cơ bản:
+ Chính thể quân chủ: Là hình thức trong đó quyền lực nhà nước cao nhất, tập
trung toàn bộ (hay một phần) trong tay người đứng đầu nhà nước, chỉ được chuyển
giao theo nguyên tắc thừa kế, truyền ngôi. Chính thể quân chủ được chia thành
quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế.
* Quân chủ tuyệt đối: Toàn bộ quyền lực của nhà nước thuộc về vua không bị hạn
chế bởi ai. (quyền lực vô hạn)
* Quân chủ hạn chế: (lập hiến) quyền lực của vua bị hạn chế, bị chia sẽ bởi 1 cơ
quan quyền lực khác (nghị viện trong nhà nước tư sản).
+ Chính thể cộng hoà: Là hình thức trong đó quyền lực nhà nước cao nhất do 1 cơ
quan được bầu ra trong một thời hạn nhất định nắm giữ. Chính thể cộng hoà cũng
có 2 dạng: Cộng hoà quý tộc và Cộng hoà Dân chủ.
* Cộng hoà quý tộc: Là hình thức mà quyền bầu cử của các cơ quan đại diện là đặc
quyền của tầng lớp quý tộc, dân thường không có quyền này.
* Cộng hoà Dân chủ: Là hình thức mà tất cả các công dân đủ một số điều kiện quy
định được tham gia bầu cử các cơ quan đại diện. Hiện nay có 2 hình thức chính thể
quân chủ Cộng hoà: Cộng hoà dân chủ tư sản và Cộng hoà dân chủ nhân dân.
> Cộng hoà dân chủ tư sản: Theo chính thể này quyền lực nhà nước được chia
thành 3 quyền: Là lập pháp, hành pháp và tư pháp theo nguyên tắc “Tam quyền
phân lập”.
> Cộng hoà dân chủ nhân dân: Quyền lực nhà nước tối cao không phân chia mà tập
trung thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra và nhân dân tham gia
vào việc quản lý nhà nước.
b/ Hình thức cấu trúc của nhà nước:
Hình thức cấu trúc của nhà nước là cách thức tổ chức các cơ quan nhà nước theo
các đơn vị hành chính, lãnh thổ từ trung ương đến địa phương và xác lập mối quan

hệ giữa các cơ quan này với nhau. Có 2 hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu: Là
nhà nước đơn nhất và hình thức nhà nước liên bang.
- Nhà nước đơn nhất: Là nhà nước ...
1. TỰ LUẬN:
Câu 1. Khái niệm và hình thức Nhà nước:
- Khái niệm: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ
máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt,
nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị
trong xã hội.
- Hình thức nhà nước: Là cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện quyền lực
nhà nước của giai cấp thống trị, bao gồm 3 yếu tố: Hình thức chính thể; Hình thức
cấu trúc; và chế độ chính trị;
a/ Hình thức chính thể: Là cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối
cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó. Hình thức
chính thể có 2 dạng cơ bản:
+ Chính thể quân chủ: Là hình thức trong đó quyền lực nhà nước cao nhất, tập
trung toàn bộ (hay một phần) trong tay người đứng đầu nhà nước, chỉ được chuyển
giao theo nguyên tắc thừa kế, truyền ngôi. Chính thể quân chủ được chia thành
quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế.
* Quân chủ tuyệt đối: Toàn bộ quyền lực của nhà nước thuộc về vua không bị hạn
chế bởi ai. (quyền lực vô hạn)
* Quân chủ hạn chế: (lập hiến) quyền lực của vua bị hạn chế, bị chia sẽ bởi 1 cơ
quan quyền lực khác (nghị viện trong nhà nước tư sản).
+ Chính thể cộng hoà: Là hình thức trong đó quyền lực nhà nước cao nhất do 1 cơ
quan được bầu ra trong một thời hạn nhất định nắm giữ. Chính thể cộng hoà cũng
có 2 dạng: Cộng hoà quý tộc và Cộng hoà Dân chủ.
* Cộng hoà quý tộc: Là hình thức mà quyền bầu cử của các cơ quan đại diện là đặc
quyền của tầng lớp quý tộc, dân thường không có quyền này.
* Cộng hoà Dân chủ: Là hình thức mà tất cả các công dân đủ một số điều kiện quy
định được tham gia bầu cử các cơ quan đại diện. Hiện nay có 2 hình thức chính thể
quân chủ Cộng hoà: Cộng hoà dân chủ tư sản và Cộng hoà dân chủ nhân dân.
> Cộng hoà dân chủ tư sản: Theo chính thể này quyền lực nhà nước được chia
thành 3 quyền: Là lập pháp, hành pháp và tư pháp theo nguyên tắc “Tam quyền
phân lập”.
> Cộng hoà dân chủ nhân dân: Quyền lực nhà nước tối cao không phân chia mà tập
trung thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra và nhân dân tham gia
vào việc quản lý nhà nước.
b/ Hình thức cấu trúc của nhà nước:
Hình thức cấu trúc của nhà nước là cách thức tổ chức các cơ quan nhà nước theo
các đơn vị hành chính, lãnh thổ từ trung ương đến địa phương và xác lập mối quan
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: kyodung1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 763