Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.
1.

1. Mô hình quản trị công ty cổ phần (CTCP)

Trong Luật doanh nghiệp 1999, qui định về CTCP là phần quy định chặt chẽ nhất,
chi tiết nhất. Tuy nhiên, với Luật doanh nghiệp 2005, các quy định này còn cụ thể
hơn, chi tiết hơn và tiến gần hơn tới các chuẩn mực chung của thế giới về quản trị
CTCP. Khung quảng trị CTCP được hoàn thiên hơn, rõ ràng hơn và bảo vệ mạnh
mẽ hơn nữa quyền và lợi ích của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số, xác
định rõ hơn các nghĩa vụ của ngươi quản lý, nhất là đối với thành viên HĐQT và
GĐ/TGĐ, đặc biệt là nghĩa vụ trung thành, trung thực và cẩn trọng, quy định rõ
điều kiện, và tiêu chuẩn của các chức danh quản lý trong công ty, tăng thêm quy
định về công khai và minh bạch hoá, nhất là đối với những người quản lý, nâng
cao, tăng cường và quy định cụ thể hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm của Ban kiểm
soát… Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể về bộ máy quản lý CTCP theo qui
định của Luật DN 2005.
Điều 95 Luật doanh nghiệp 2005 quy định mô hình quản trị CTCP như sau:
“Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc
có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban
kiểm soát.”
Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2005, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP được thiết
kế theo một trong hai mô hình sau:
Mô hình 1: Mô hình (phải) có Ban kiểm soát
Mô hình 2: Mô hình không có (không bắt buộc) Ban kiểm soát
Đối với mô hình 1, việc tổ chức quản lý công ty có sự phân công, phân nhiệm và
chế ngự lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý, điều hành và kiểm soát. Về mặt lý
thuyết, đây là mô hình truyền thống và điển hình của các CTCP[1]. Đây là bộ máy
tổ chức quản lý phù hợp và hiệu quả trong trường hợp CTCP mang tính “đại
chúng”, tức là có sự tham gia đông đảo của các cổ đông khác nhau. Trong những
trường hợp khác, bộ máy này sẽ trở nên cồng kềnh, khiên cưỡng. Có lẽ xuất phát
từ cách nhìn nhận đó mà Luật doanh nghiệp 2005 quy định đối với những CTCP
có trên 11 cổ đông là cá nhân phải có Ban kiểm soát. Tuy nhiên, cũng theo Luật
doanh nghiệp 2005 thì cả trong trường hợp CTCP có cổ đông là tổ chức sở hữu
trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì cũng bắt buộc phải có BKS. Đây là một
điểm mới và khác biệt của Luật doanh nghiệp 2005 so với luật DN 1999.

Theo Luật doanh nghiệp 1999 (Điều 69), việc xác định CTCP có bắt buộc phải có
BKS hay không là (chỉ) căn cứ vào yếu tố ...
Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.
1. 1. Mô hình quản trị công ty cổ phần (CTCP)
Trong Luật doanh nghiệp 1999, qui định về CTCP phần quy định chặt chẽ nhất,
chi tiết nhất. Tuy nhiên, với Luật doanh nghiệp 2005, các quy định này còn cụ thể
hơn, chi tiết hơn tiến gần hơn tới các chuẩn mực chung của thế giới về quản trị
CTCP. Khung quảng trị CTCP được hoàn thiên hơn, ràng hơn bảo vệ mạnh
mẽ hơn nữa quyền lợi ích của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số, xác
định hơn các nghĩa vụ của ngươi quản lý, nhất là đối với thành viên HĐQT
GĐ/TGĐ, đặc biệt nghĩa vụ trung thành, trung thực cẩn trọng, quy định
điều kiện, tiêu chuẩn của các chức danh quản trong công ty, tăng thêm quy
định về công khai minh bạch hoá, nhất đối với những người quản lý, nâng
cao, tăng cường và quy định cụ thể hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm của Ban kiểm
soát… Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể về bộ máy quản CTCP theo qui
định của Luật DN 2005.
Điều 95 Luật doanh nghiệp 2005 quy định mô hình quản trị CTCP như sau:
“Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc
cổ đông tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải Ban
kiểm soát.”
Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2005, cấu tổ chức quản CTCP được thiết
kế theo một trong hai mô hình sau:
Mô hình 1: Mô hình (phải) có Ban kiểm soát
Mô hình 2: Mô hình không có (không bắt buộc) Ban kiểm soát
Đối với hình 1, việc tổ chức quản công ty sự phân công, phân nhiệm
chế ngự lẫn nhau giữa các quan quản lý, điều hành kiểm soát. Về mặt
thuyết, đây làhình truyền thốngđiển nh của các CTCP[1]. Đây bộ máy
tổ chức quản phù hợp hiệu qu trong trường hợp CTCP mang tính “đại
chúng”, tức sự tham gia đông đảo của các cổ đông khác nhau. Trong những
trường hợp khác, bộ máy này sẽ trở nên cồng kềnh, khiên cưỡng. lẽ xuất phát
từ cách nhìn nhận đó Luật doanh nghiệp 2005 quy định đối với những CTCP
trên 11 cổ đông nhân phải Ban kiểm soát. Tuy nhiên, cũng theo Luật
doanh nghiệp 2005 thì cả trong trường hợp CTCP cổ đông tổ chức sở hữu
trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì cũng bắt buộc phải BKS. Đây một
điểm mới và khác biệt của Luật doanh nghiệp 2005 so với luật DN 1999.
Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Cấu trúc quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 9 10 579