Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ pháp lý đất nông nghiệp

Được đăng lên bởi HA Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Chế độ pháp lý đất ở tại nông thôn
1.1. Khái niệm
Đất ở nông thôn là đất được xác định chủ yếu để xây dựng nhà ở và các công trình phục
vụ cho đời sống của gia đình (bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình
phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp
với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xét duyệt).
1.2. Các quy định trong việc sử dụng đất ở nông thôn
Việc sử dụng đất ở nông thôn phải tuân thủ các quy định sau:
- Phải theo quy hoạch, thuận tiện cho việc sản xuất, đời sống của nhân dân và quản
lý xã hội.
- Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chổ
ở, trên cơ sở tận dụng đất ở những nơi khu dân cư có sẳn.
- Hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.
- Định hình khu dân cư liền vùng, còn đối với quy hoạch đất khác theo từng quỹ đất
của địa phương.
1.3. Thẩm quyền giao đất ở nông thôn
Luật đất đai 2003 quy định thẩm quyền giao đất ở nông thôn như sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hạn mức giao
đất khu dân cư nông thôn.
- Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho
các hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở.
1.4. Điều kiện để được giao đất ở nông thôn
Chỉ giao đất ở cho những hộ gia đình có nhu cầu đất ở với những điều kiện sau:
- Có hộ khẩu thường trú tại nơi xin cấp đất ở.
- Trong gia đình có thêm một cặp vợ chồng hình thành gia thất riêng.
- Diện tích đất ở tính theo đầu người trong hộ dưới 80% mức bình quân đất của địa
phương.
Những hộ gia đình có đủ những điều kiện trên, muốn xin đất làm nhà ở phải làm
đơn (có xác nhận của ủy ban nhân dân xã sở tại) gửi các cơ quan chức năng xét, giải
quyết.92

1.5. Hạn mức đất ở nông thôn
* Luật Đất đai năm 1988:
- Vùng đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng miền Trung từ Thanh Hoá đến Ninh Thuận:
200 m2.
- Trung du Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long: 300 m2.
- Miền núi và Tây Nguyên: 400 m2.
Đối với những vùng nhân dân có tập quán nhiều thế hệ cùng chung sống trong một
hộ hay ở nơi phải giao đất ở vào đất quanh năm ngập nước thì Hội đồng Bộ trưởng (nay
là Chính phủ) có thể quy định mức đất cao hơn, nhưng nói chung không vượt quá 1.5 lần.
Trong trường hợp cá biệt không được vượt quá hai lần mức đất ở được quy định cho từng
vùng ở trên.
* Luật Đất đai 1993, 1998, 2001, 2003:
- Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền xét...
http://www.ebook.edu.vn 92
1. Chế độ pháp lý đất ti nông thôn
1.1. Khái nim
Đất nông thôn là đất được xác định ch yếu để xây dng nhà và các công trình phc
v cho đời sng ca gia đình (bao gm đất để xây dng nhà , xây dng các công trình
phc v đời sng, vườn, ao trong cùng mt tha đất thuc khu dân cư nông thôn, phù hp
vi quy hoch xây dng đim dân cư nông thôn
đã được cơ quan nhà nước có thm
quyn xét duyt).
1.2. Các quy định trong vic s dng đất ng thôn
Vic s dng đất nông thôn phi tuân th các quy định sau:
- Phi theo quy hoch, thun tin cho vic sn xut, đời sng ca nhân dân và qun
lý xã hi.
- Nhà nước có chính sách to điu kin cho nhng người sng nông thôn có ch
, trên cơ s tn d
ng đất nhng nơi khu dân cư có sn.
- Hn chế vic m rng khu dân cư trên đất nông nghip.
- Định hình khu dân cư lin vùng, còn đối vi quy hoch đất khác theo tng qu đất
ca địa phương.
1.3. Thm quyn giao đất ng thôn
Lut đất đai 2003 quy định thm quyn giao đất nông thôn như sau:
- y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương quyết
định hn mc giao
đất khu dân cưng thôn.
- Trên cơ s đó, y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph thuc tnh giao đất cho
các h gia đình và cá nhân làm nhà .
1.4. Điu kin để được giao đất nông thôn
Ch giao đất cho nhng h gia đình có nhu cu đất vi nhng điu kin sau:
- Có h khu thường trú ti nơi xin cp đất .
- Trong gia đ
ình có thêm mt cp v chng hình thành gia tht riêng.
- Din tích đất tính theo đầu người trong h dưới 80% mc bình quân đất ca địa
phương.
Nhng h gia đình có đủ nhng điu kin trên, mun xin đất làm nhà phi làm
đơn (có xác nhn ca y ban nhân dân xã s ti) gi các cơ quan chc năng xét, gii
quyết.
Chế độ pháp lý đất nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ pháp lý đất nông nghiệp - Người đăng: HA Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chế độ pháp lý đất nông nghiệp 9 10 189