Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Được đăng lên bởi Huỳnh Đăng Xuân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về
công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng
lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công
nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp
tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực
phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại
biên giới; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ
thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá;
chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công
nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong
các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn khác theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh ; đồng
thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ
của Bộ Công Thương.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương thực hiện theo quy định tại
Điều 2 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Sở Công Thương, gồm có: Giám đốc và không quá 03 Phó
Giám đốc.
2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;
d) Phòng Quản lý công nghiệp;
đ) Phòng Quản lý thương mại;
e) Phòng Quản lý năng lượng;
g) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu;
h) Chi cục Quản lý thị trường.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập:
Trung tâm Khuyến công và ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. S Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nn n tỉnh;
thực hiện chức ng tham mưu, giúp Ủy ban nhân n tỉnh quản lý nhà nước về
công thương, bao gồm c ngành nh vực: khí; luyện kim; điện; ng
lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu khí; a chất; vật liệu n công nghiệp; ng
nghiệp khai thác mỏ chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp
tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực
phẩm; u thông hàng hóa trên địa n tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại
biên giới; quản thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ
thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản cạnh tranh, chống bán phá giá;
chống tr cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm ng
nghiệp, ng nghiệp hỗ trợ; quản tổ chức thực hiện c dịch vụ công trong
các ngành,nh vực thuộc phạm vi quảncủa Sở; thực hiện các nhiệm vụ, quyền
hạn khác theo s phân cấp,y quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2. S Công Thương tư ch pháp nhân, con dấu i khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quản về tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân n tỉnh; đồng
thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về chuyên n, nghiệp vụ
của Bộ Công Thương.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhiệm vụ quyền hạn của S Công Thương thực hiện theo quy định tại
Điều 2 Thông liên tịch s 22/2015/TTLT-BCT-BNV ny 30/6/2015 của Bộ
trưởng Bng Thương - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn cơ cấu tổ chức của quan chuyên n về công thương thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Chương II
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau - Người đăng: Huỳnh Đăng Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau 9 10 372