Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu bánh răng

Được đăng lên bởi my-tran-hoang
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4417 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Cơ cấu bánh răng

Chương 1
 Định nghĩa:

Cơ cấu bánh răng là cơ cấu có khớp loại cao dùng truyền chuyển
động quay giữa hai trục với một tỉ số truyền xác định nhờ sự ăn khớp
trực tiếp giữa hai khâu có răng gọi là bánh răng.

Tỷ số truyền: i12 =

ω1
ω2

Hộp giảm tốc

Chương 1

Cơ cấu bánh răng

 Phân loại:
 Vị trí giữa hai trục: cơ cấu bánh răng phẳng (hai trục song song),
cơ cấu bánh răng không gian (hai trục cắt nhau hoặc chéo nhau)
 Sự ăn khớp: cơ cấu bánh răng ăn khớp ngoài, ăn khớp trong
 Hình dạng bánh răng: bánh răng trụ, bánh răng côn
 Cách bố trí răng trên bánh răng: bánh răng thẳng, bánh răng
nghiêng, chữ V

Cặp bánh răng trụ răng thẳng

Cặp bánh răng trụ răng nghiêng

Cặp bánh răng nội tiếp

Chương 1

Cơ cấu bánh răng

Chương 1

Cơ cấu bánh răng

Cơ cấu bánh răng

Chương 1

 Thông số hình học:

w

p
Mặt trụ ngoài

t

F

Mặt đỉnh răng
Mặt chân răng
Mặt trụ chân

Ro

a

b
Rr

R

c

pb

Rb

Chương 1

Định lý cơ bản về sự ăn khớp (1)
ω1
i12 =
= const
ω2

 Yêu cầu tỷ số
truyền:

Xét hai biên dạng răng b1 và b2 đang tiếp xúc với nhau tại M.
Do:

Trong đó:

VMn 1 = VMn 2
VMn = VM .cos β1 = ω1.O1M .cos β1 = ω1.O1N1
1

VMn

2

Biến đổi để có:

Const

β2

1

b2

= VM .cos β2 = ω2.O2M .cos β2 = ω2.O2 N 2

n
M

V

2

ω1 O2 N 2 O2 P
i12 =
=
=
ω2 O1 N1 O1 P

khi P cố định

N1

t

αw

 Định lý ăn khớp (Willis):
Để tỷ số truyền của cặp bánh răng không đổi,
pháp tuyến chung của cặp biên dạng đối tiếp phải
cắt đường nối tâm tại một điểm cố định.

n

VM 2

b1

t

N2

VM 1

β1

Chương 1

Định lý cơ bản về sự ăn khớp (2)

 P là tâm ăn khớp
 Hai vòng tròn lăn không trượt:
- tâm O1, bán kính Rw1= O1P

β2
b2

- tâm O2, bán kính Rw2=O2P
 αw là góc ăn khớp
 M gọi là điểm ăn khớp

n
M

V

N1

 Quỹ đạo của M là đường ăn khớp
Nhận xét về chuyển động tương đối giữa hai
biên dạng răng?

n

VM 2

b1

t

N2

t

αw

VM 1

β1

Chương 1

Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng

 Đường thân khai hình tròn:
Cho một đường thẳng ∆ lăn không trượt trên một vòng tròn, quỹ
đạo của điểm K bất kỳ trên đường thẳng là đường thân khai của vòng
tròn. Vòng tròn này là vòng tròn cơ sở của đường thân khai.
ω2

αw

rb
ω1

Chương 1 Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng (1)
 Đường thân khai hình tròn:
Cho một đường thẳng ∆ lăn không trượt trên một
vòng tròn, quỹ đạo của điểm K bất kỳ trên đường
thẳng là đường thân khai của vòng tròn. Vòng tròn
này là vòng tròn cơ sở của đường thân khai.

rb

 Tính chất:
1. Đường thân khai không có điểm nào nằm trong
vòng cơ sở
2. Pháp tuyến của đường thân...
Chương 1
Định nghĩa:
cấu bánh răng cấu khớp loại cao dùng truyền chuyển
động quay giữa hai trục với một tỉ số truyền xác định nhờ sự ăn khớp
trực tiếp giữa hai khâu có răng gọi là bánh răng.
Hộp giảm tốc
2
1
12
ω
ω
=i
Tỷ số truyền:
Cơ cấu bánh răng
cơ cấu bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu bánh răng - Người đăng: my-tran-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
cơ cấu bánh răng 9 10 899