Ktl-icon-tai-lieu

Công chứng, chứng thực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính
CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
1. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH DO NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG
CHỨNG TỰ SOẠN THẢO.
Thẩm quyền:
Đối với các hợp đồng liên quan đến động sản
hoặc liên quan đến các tài sản khác mà không phải
là bất động sản thì có thể do Công chứng viên của
bất kỳ Phòng công chứng, Văn phòng công chứng
nào thực hiện công chứng; riêng các hợp đồng giao
dịch về bất động sản thì chỉ do Công chứng viên của
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trong
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi
có bất động sản được thực hiện công chứng.
Hồ sơ:
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
giao dịch ;
Dự thảo hợp đồng giao dịch ;
Bản sao (bản chụp) giấy tờ tuỳ thân;
Bản sao (bản chụp) giấy chứng nhận
quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ
thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà
pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu,
quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng giao
dịch liên quan đến tài sản đó;
Bản sao (bản chụp) giấy tờ khác có liên
quan đến hợp đồng giao dịch mà pháp luật quy định
phải có.
- Thời hạn: Không quá 2 ngày làm việc. Đối với
hợp đồng giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì
thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng
không quá 10 ngày làm việc.
- Lệ phí: từ 10.000đ đến 2.000.000đ
2. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN
THẢO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI YÊU
CẦU CÔNG CHỨNG.
Thẩm quyền:
Các hợp đồng liên quan đến động sản hoặc liên
quan đến các tài sản khác mà không phải là bất
động sản thì có thể do Công chứng viên của bất kỳ
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng nào
thực hiện công chứng; riêng các hợp đồng giao dịch
về bất động sản thì chỉ do Công chứng viên của
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trong

www.HanhChinhVN.com
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi
có bất động sản được thực hiện công chứng.
- Hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao
dịch ;
+ Bản sao (bản chụp) giấy tờ tuỳ thân;
+ Bản sao (bản chụp) giấy chứng nhận quyền sở
hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế
được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp
luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử
dụng, trong trường hợp hợp đồng giao dịch liên
quan đến tài sản đó;
+ Bản sao (bản chụp) giấy tờ khác có liên quan
đến hợp đồng giao dịch mà pháp luật quy định phải
có.
3. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG
ỦY QUYỀN
Thẩm quyền:
Công chứng viên của Phòng công chứng, Văn
phòng công chứng thực hiện.
Hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng,
+ Bản sao Giấy tờ tuỳ thân,
+ Bản sao Giấy tờ chứng m...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhChinhVN.com
CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
1. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH DO NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG
CHỨNG TỰ SOẠN THẢO.
Thẩm quyền:
Đối với các hợp đồng liên quan đến động sản
hoặc liên quan đến các tài sản khác không phải
bất động sản thì thể do Công chứng viên của
bất kỳ Phòng công chứng, Văn phòng công chứng
nào thực hiện công chứng; riêng các hợp đồng giao
dịch về bất động sản thì chỉ do Công chứng viên của
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trong
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi
có bất động sản được thực hiện công chứng.
Hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
giao dịch ;
- Dự thảo hợp đồng giao dịch ;
- Bản sao (bản chụp) giấy tờ tuỳ thân;
- Bản sao (bản chụp) giấy chứng nhận
quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ
thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản
pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu,
quyền s dụng, trong trường hợp hợp đồng giao
dịch liên quan đến tài sản đó;
- Bản sao (bản chụp) giấy tờ khác liên
quan đến hợp đồng giao dịch pháp luật quy định
phải có.
- Thời hạn: Không quá 2 ngày làm việc. Đối với
hợp đồng giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì
thời hạn công chứng thể kéo dài hơn nhưng
không quá 10 ngày làm việc.
- Lệ phí: từ 10.000đ đến 2.000.000đ
2. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG,
GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN
THẢO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI YÊU
CẦU CÔNG CHỨNG.
Thẩm quyền:
Các hợp đồng liên quan đến động sản hoặc liên
quan đến các tài sản khác không phải bất
động sản thì thể do Công chứng viên của bất kỳ
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng nào
thực hiện công chứng; riêng các hợp đồng giao dịch
về bất động sản thì chỉ do Công chứng viên của
Phòng công chứng, Văn phòng công chứng trong
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi
có bất động sản được thực hiện công chứng.
- Hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao
dịch ;
+ Bản sao (bản chụp) giấy tờ tuỳ thân;
+ Bản sao (bản chụp) giấy chứng nhận quyền sở
hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế
được pháp luật quy định đối với tài sản pháp
luật quy định phải đăng quyền sở hữu, quyền sử
dụng, trong trường hợp hợp đồng giao dịch liên
quan đến tài sản đó;
+ Bản sao (bản chụp) giấy tờ khác liên quan
đến hợp đồng giao dịch pháp luật quy định phải
có.
3. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG
ỦY QUYỀN
Thẩm quyền:
Công chứng viên của Phòng công chứng, Văn
phòng công chứng thực hiện.
Hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng,
+ Bản sao Giấy tờ tuỳ thân,
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu,
quyền sử dụng đất nếu tài sản đối tượng phải
đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất.
4. THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG
THUẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN.
Thẩm quyền:
- Công chứng viên của tổ chức hành nghề công
chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp bất
động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương nơi bất động sản, trừ trường hợp
nhiều bất động sản thuộc các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương khác nhau cùng được thế chấp để
bảo dẩm thực hiện một nghĩa vụ t việc công
chứng hợp đồng thế chấp đó do Công chứng viên
của tổ chức hành nghề công chứng trụ sở đặt tại
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi một
trong số bất động sản thực hiện.
- Một bất động sản đã được thế chấp để bảo
đảm thực hiện một nghĩa vụ hợp đồng thế chấp
đã được công chứng sau đó được tiếp tục thế
chấp để bảo đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm
vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế chấp
tiếp theo phải do Công chứng viên đã công chứng
Trang 1
Công chứng, chứng thực - Trang 2
Công chứng, chứng thực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công chứng, chứng thực 9 10 382