Ktl-icon-tai-lieu

Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Queen Bee
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 10368 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Công pháp quốc tế
Những khẳng định sau đây đúng hay sai, có giải thích ngắn gọn:
1) Các tổ chức quốc tế liên chính phủ như WTO, Liên hợp
quốc….được coi là các cơ quan siêu quyền lực đứng lên trên các
quốc gia và được các quốc gia tuân theo.
2) Công pháp quốc tế chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia
với nhau.
3) Công pháp quốc tế có trước luật quốc gia.
4) Các quy phạm, điều ước, tập quán quốc tế có nội dung trái với
những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đều không có giá trị
pháp lý.
5) Trong mọi trường hợp, các chủ thể của công pháp quốc tế đều
không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
6) Trong mọi trường hợp các quốc gia đều phải có nghĩa vụ tự
nguyện thực hiện 1 cách thiện chí cam kết của mình trong các điều
ước quốc tế có liên quan.
7) Mọi hành vi dùng vũ lực của chủ thể luật quốc tế đều vi phạm
nguyên tắc cấm chiến tranh xâm lược là nguyên tắc cơ bản của
công pháp quốc tế.
8) Trong mọi quan hệ pháp luật, quốc gia luôn là chủ thể đặc biệt.
9) Mọi điều ước quốc tế sau khi ký kết đều phát sinh hiệu lực pháp lý.
10)

Công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế có nghĩa là tạo

ra chủ thể mới đó.
11)

Cưỡng chế trong công pháp quốc tế là sự cưỡng chế tuyệt đôí.

12)

Luật quốc gia được coi là nguồn quan trọng nhất trông công

pháp quốc tế.

13)

Luật quốc tế thì có giá trị pháp lý cao hơn so với luật quốc gia.

14)

Công pháp quốc tế chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc

gia khác nhau với nhau.
15)

Trong mọi trường hợp công nhân quốc gia là công nhận chính

phủ mới thành lập của quốc gia đó.
16)

Các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao đều có thân

phận ngoại giao.
17)

Các tổ chức quốc tế phi chính phủ cũng được coi là chủ thể của

công pháp quốc tế.
18)

Một thỏa thuận quốc tế giữa hai chủ thể luật quốc tế nếu được

điều chỉnh bằng luật quốc gia cũng được coi là điều ước quốc tế.
19)

Những nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế hiện nay có từ

thời kỳ công pháp quốc tế cổ đại.
20)

Nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia là nguyên tắc mang

tính chất tuyệt đối.
21)

Nguyên tắc tự do biển khơi không áp dụng cho các quốc gia

không có biển.
22)

Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc cũng là chủ thể của công pháp

quốc tế.
23)

Tổ chức quốc tế liên chính phủ được coi là chủ thể đặc biệt của

công pháp quốc tế.
24)

Quá trình hình thành của công pháp quốc tế là do một cơ quan

siêu quyền lực quốc gia đưa ra các quy tắc công pháp quốc tế.
25)

Công nhận thực tế (de-facto) là hình thức công nhận ngoại

giao.
26)

Những quốc gia mới thà...
Công pháp quốc tế
Những khẳng định sau đây đúng hay sai, có giải thích ngắn gọn:
1) Các tổ chức quốc tế liên chính phủ như WTO, Liên hợp
quốc….được coi các quan siêu quyền lực đứng lên trên các
quốc gia và được các quốc gia tuân theo.
2) Công pháp quốc tế chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia
với nhau.
3) Công pháp quốc tế có trước luật quốc gia.
4) Các quy phạm, điều ước, tập quán quốc tế nội dung trái với
những nguyên tắc bản của luật quốc tế đều không giá tr
pháp lý.
5) Trong mọi trường hợp, các chủ thể của công pháp quốc tế đều
không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
6) Trong mọi trường hợp các quốc gia đều phải nghĩa vụ tự
nguyện thực hiện 1 cách thiện chí cam kết của mình trong các điều
ước quốc tế có liên quan.
7) Mọi hành vi dùng lực của chủ thể luật quốc tế đều vi phạm
nguyên tắc cấm chiến tranh xâm lược nguyên tắc bản của
công pháp quốc tế.
8) Trong mọi quan hệ pháp luật, quốc gia luôn là chủ thể đặc biệt.
9) Mọi điều ước quốc tế sau khi ký kết đều phát sinh hiệu lực pháp lý.
10) Công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế có nghĩa là tạo
ra chủ thể mới đó.
11) Cưỡng chế trong công pháp quốc tế là sự cưỡng chế tuyệt đôí.
12) Luật quốc gia được coi nguồn quan trọng nhất trông công
pháp quốc tế.
Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế - Trang 2
Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế - Người đăng: Queen Bee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế 9 10 130